můj playlist veršů

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14,15
Oslavujte Pána, vzývejte jeho jméno, uvádějte mezi národy známost jeho díla! Žalm 105,1 
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5
Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Přísloví 12,25
Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: "Pokoj, pokoj!" Ale žádný pokoj není. Jeremiáš 6,13-14
Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. 1.Korintským 10,33
Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31
Konejte všechno bedlivě, neboť u Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství. 2.Paralipomenon 19,7
Pán ti dá, abys všechno pochopil. 2.Timoteovi 2,7
Všecko se děje pro vás, aby se milost rozhojnila a tím rozmnožila vděčnost stále většího počtu lidí k slávě Boží. 2.Korintským 4,15 
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Matouš 6,26
Oči všech vyhlížejí k tobě a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš všechno živé podle přání. Žalm 145,15-16 
Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35
Už zrána uslyšíš můj hlas, neboť zrána se k tobě obracet a k tobě vzhlížeti budu. Žalm 5,4 
Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,46-47
Zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil. Žalm 13,6 
Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12
Blahoslavení, kteří lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou. Matouš 5,6 
Hospodin světlo mé a spasení mé, koho se budu báti? Žalm 27,1
Bůh je věrný,on vás nenechá pokoušeti nad vaši možnost, ale s pokušením dá i východisko, abyste je mohli snésti. 1.Korintským 10,13
To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10
Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,7-8
Kdybych rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 1.Korintským 13,2
Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš 5,21
Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned o ní pověděli Ježíšovi. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila. Marek 1,30-31
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: "Neboj se, já jsem tvá pomoc." Izaiáš 41,13
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Židům 12,11
Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13,13
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! Žalm 31,25
Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17
Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10
Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,20
V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19
O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. Žalm 89,2
Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Jakubova 1,22
Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7-8
Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4-5
Kdo trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. 1.Petrova 4,16
Dokud je čas, čiňme dobře všem. Galatským 6,10
Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš 45,6-7
Odplácet svým rodičům, to je milé Bohu. 1.Timoteovi 5,4
Cti otce svého i matku svou. 2.Mojžíšova 20,12 K
Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho. Žalm 96,3 
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: "Neboj se, já jsem tvá pomoc." Izaiáš 41,13
Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,7-8
Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1,9
Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7
Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40
 
poslední aktualizace 29.3.2016

 

    TOPlist