Den odpočinku, Sobota nebo Neděle?

Jaký je správný den odpočinku, Sobota nebo neděle ?

Často se vedou diskuse v křesťanských církvích, jaký je ten pravý den odpočinku. Většina církví, křesťanských spolků světí neděli, jen malá hrstka sobotu. Proč světí malá hrstka lidí na tomto světě sobotu a tvrdí, že má pravdu? Je někde v Bibli zmínka, že den odpočinu je neděle? Chtěl bych Vám přiblížit, co nám na  tyto otázky říká Bible. (Více odpovědí na toto téma naleznete na novém webu desetprikazani.cz.)

Abychom se dopracovali ke správné odpovědi, musíme začít od začátku. Musíme začít od začátku dějin tohoto světa. Jak to tedy všechno začalo? V šesti dnech Bůh stvořil svým slovem tento svět, sedmého dne Bůh odpočinul. Sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť on v něm sám odpočinul od veškerého díla. Den odpočinku, který na začátku určil Bůh, je na důkaz stvoření tohoto světa.

Genesis 2,1-3 - Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.

Na začátku Bible si můžeme přečíst počátky dějin našeho světa. Hned na počátku dějin tohoto světa je nám dáno, jaký den máme zasvětit našemu Stvořiteli. Půjdeme malý kousek dále starým zákonem. Dostaneme se na horu Sinaj, kde Mojžíš dostal desatero Božích přikázání. Tam kde dostal pravé desatero, ne to, které zná velké množství křesťanů v katechismu.

Čtvrté přikázání zní:

Exodus 20,8-11 - Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

Všimněte si, Bůh posvětil sobotní den. Bůh ve svém přikázání klade na den odpočinku tak velký důraz, že ho učinil svatým! Podívejte se na následující verše, kde Hospodin klade na dodržování soboty veliký důraz. Sděluje, že sobota se má zachovávat na důkaz stvoření světa!

Exodus 31,12-17 - Hospodin Mojžíšovi řekl: „Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; ať je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. Ať synové Izraele zachovávají sobotu; ať sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech.“

Opustíme starý zákon a podíváme se do nového zákona do doby Ježíše Krista. Jaký den odpočinku dodržoval Ježíš Kristus, co řekl o zákoně, může se měnit zákon nebo je neměnný? Když si pozorně přečteme nový zákon, vyplyne z toho, že Ježíš za svého života světil sedmý den odpočinku sobotu.

Lukáš 4,16 - Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.

Nyní víme, že Ježíš Kristus opravdu světil sobotu jako den odpočinku, který je uveden ve starém zákoně při stvoření světa a v desateru. Desatero Božích přikázání = zákon. O významu zákona a o jeho jakékoliv změně Ježíš řekl:

Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Matouš 5,17-19 - „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Jak už víme, Ježíš za svého života světil sobotu. Nyní jsme se dozvěděli, že jasně poukazoval na zákon, že je platný a platný stále bude. Podívejme se na učedníky, co dělali po smrti a následném vzkříšení Ježíše, světili sobotu nebo neděli? Učedníci světili sobotu. Zase se o tom můžeme přesvědčit, stačí se pozorně podívat do Bible.

Skutky 13,42-44 - Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem. Ti je pak v rozhovoru nabádali, ať zůstávají v Boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město.

Skutky 16,13 - Vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily.

Skutky 17,1-2 - Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem.

Skutky 18,1-4 - Potom se Pavel vydal z Athén do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s manželkou Priscillou nedávno přistěhoval z Itálie (císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal, protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky.

Nyní se podívejme co nám Bůh sděluje prostřednictvím Bible, který den se bude světit na Nové zemi. Zkuste hádat sobota nebo neděle?

Izaiáš 66,22-23 - Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin.

Biblicky jsme se dopracovali k závěru, Ježíš a jeho následovníci zachovávali sobotu podle Božího přikázání. Pán Ježíš Kristus nám zanechal příklad, abychom šli v jeho šlépějích.

1. Jan 2,4-7 - Kdo říká: „Znám ho,“ a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku – je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali od počátku.

Jak tedy vznikla neděle, kdo jí vymyslel a proč?

Mnozí křesťané tvrdí, že neděle se začala světit po vzkříšení pána Ježíše Krista učedníky. Začali jí světit, jako důkaz a oslavu vzkříšení pána Ježíše Krista v neděli. Jak už jsme si ale z Bible dokázali, učedníci světili sobotu našeho Stvořitele. V Bibli se nikde nepíše o neděli, nikde se nepíše sobota se přesouvá na neděli. Naopak jsme si vysvětlili co řekl Ježíš o zákonu, že je stále platný.

Další argumenty těch, kteří zachovávají neděli jsou tyto Ježíšovy výroky:

Marek 2,27-28 - Potom dodal: „Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou.“

Matouš 12,8 - Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou.

Ježíš řekl tyto výroky, je ale potřeba je správně pochopit. Mnozí argumentují, že je to důkaz velké svobody, že můžeme nakládat se sobotou dle svého úsudku a opouštět staré formy. Tak si lehce osvětlíme tyto výroky, aby bylo jasno jak to se sobotou Ježíš zamýšlel.

V Ježíšově době kněží, farizeové zatěžovali zákon obrovskými břemeny. Vymýšleli taková nařízení a obřady, které bylo nesmírně těžké dodržovat. Nakládali na svůj lid taková břemena, která byla nesmyslná a vymykala se Božímu zákonu.

Matouš 12,1-5 - Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu: „Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!“ On jim však řekl: „Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní?

Ježíš chtěl poukázat, že sobota je den odpočinu, rozjímání, rozmluvy s Bohem, den radosti, kdy si vzpomenete na Boha a své bližní. Ne, že se budeme týrat, vykonáváním nesmyslných tradic, které byly člověkem vytvořeny.

Další oblíbený argument mnohých je, že se neděle světila už dříve, od dávných dob. Ano souhlasím s mnohými. Neděle se opravdu světila již v dávných dobách pohany, zasvěcená modlářskému bohu slunce.

První náznak zachovávat neděli se objevily ve sboru v Římě, kde většinu věřících tvořili nežidé. V hlavním městě říše, se v této době objevily silné antisemitské tendence a proto se křesťané chtěli od Židů co nejvíce odlišit. K vzájemné záměně docházelo zvlášť díky sobotě - stejnému dnu bohoslužby. Odsud pramení první snahy světit jiný den, než který zachovávají Židé.

Na některých místech se křesťané snažili zavést nový den bohoslužby, většina křesťanů ale v celé říši světila až do 5. století sobotu.

Historik Sokrates z 5.století napsal: Téměř všechny sbory na světě provádějí své obřady každou sobotu, avšak křesťané v Římě a v Alexandrii, na základě jakési staré tradice, to přestali dodržovat.

Po velkém a drastickém pronásledování křesťanů, přišla pro křesťanství světlejší doba. Křesťanství bylo oficiálně uznáno a  7. března v roce 321  vydal císař Konstantin dekret, ve kterém změnil den odpočinku ze soboty na neděli. Konstantin byl pohan vyznavač boha slunce, nařídil tedy světit sluneční den. V době vydání dekretu nebyl následovníkem Ježíše Krista, pokřtít se nechal až na smrtelné posteli. Jeho důvod nebyl ustanovení neděle jako na památku Ježíšova vzkříšení, spíše jako na truc Židům.

Konstantinův nedělní zákon zní: Ať během ctihodného Dne Slunce úřady a lidé žijící ve městech odpočívají a ať jsou všechny dílny a obchody zavřené. Avšak na venkově se mohou zemědělci dál zabývat svou obživou.

Církev následovala Konstantinův zákon na koncilu v Laodiceji v r. 364. Byl vydán první nedělní náboženský zákon. 29.kánon ustanovil, že křesťané by měli světit neděli, a pokud to je možné, neměli by v tento den pracovat, neměli by být nečinní v sobotu, ale v tento den by měli pracovat.

Roku 538, který vyznačuje začátek vlády církve ve světě, byl vydán ještě tvrdší zákon. 28.kánon koncilu říká, že v neděli by dokonce měla být odložena práce zemědělců, aby to lidem nebránilo v účasti na bohoslužbách.

Podívejme se do katolického katechismu z r. 1977, kde můžeme najít sérii následujících otázek a odpovědí: Otázka: Který den je sobota? Odpověď: Sobota je sedmý den, sobota. Otázka: Proč zachováváme neděli místo soboty? Odpověď: Neděli zachováváme na místo soboty proto, že katolická církev přenesla posvátnost soboty na neděli.

Opravdu může člověk měnit Boží zákon?

Ti, kteří jste dočetli tento článek až dokonce, pamatujte, že jediný den odpočinku je Sobota našeho stvořitele. Sobota, bude ve dnech konce tohoto světa pilířem zkoušky naší víry. Každý se bude muset rozhodnout na jakou stranu se dát, buď na stranu Boha našeho stvořitele, jenž je láska a život nebo na stranu draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan.

 odkaz na zdroj: ZnameniCasu.cz

 

    TOPlist