poselství 3 anděla

Varovné poselství třetího anděla je zaměřeno na ty, kteří odmítli poselství prvního anděla. Odmítli uctívat Boha Stvořitele a rozhodli se uctívat raději šelmu a tím obdrželi její pečeť na svá čela a ruku.
Zjevení 14: 9- 11: „Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a
před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.“

Třetí anděl varuje každého, kdo uctívá šelmu a přijímá její znamení na ruku a na své čelo. Ti, kteří to dělají, budou pít víno z kalichu Božího hněvu. V poslední krizi je znamení šelmy na pravé ruce nebo na čele identifikací těch, kteří uctívají satanovu agendu, drak- satan, šelma z moře a šelma ze země, což je přímý protiklad Boží pečeti. Uctívání šelmy je antitéze poslušnosti Božích přikázání. Zjevení 13:11-17 nám ukazuje, že vynucováním uctívání a přijímáním znamení šelmy způsobil Babylón to, že všechny národy pijí z poháru vína hněvu jejího smilstva (Zjevení 14:8). Tím svádějí všechny, aby vyznali svoji loajalitu tomuto nesvatému triumvirátu. Všichni ti, kteří pijí z babylónského vína vášnivého smilstva, se stanou obětí Božího hněvu. Kalich Božího hněvu je symbol Božího soudu nad zlými lidmi Job 21:20,  – 20 Ať vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího ať vypije si sám!  Izajáš 51:21-23, –  21 Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: 22 Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z ruky pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít už nikdy víc.
Vykonání tohoto Božího hněvu je symbolicky vyjádřeno ve vylití sedmi posledních ran (Zjevení 14:15-16).

To, že Bůh nalévá toto víno neředěné do číše svého hněvu znamená, že Boží hněv se projeví v plné síle a bez milosti. Boží hněv nemůžeme ale chápat tak  jako lidský hněv. Je to reakce svatého Boha, který musí vyřešit problém hříchu a vzpoury. Je to Boží reakce vůči těm, kteří se tvrdohlavě vzpírali jeho lásce, nedodržovali jeho přikázání a pronásledovali a vraždili jeho věrný lid. Dokud Bůh neočistí tuto Zemi od všeho zla a vzpoury  tak jeho království nemůže přijít.

Třetí anděl varuje uctívače šelmy, že kromě toho, že budou pít z poháru Božího hněvu, budou také mučeni ohněm a sírou. Toto nám připomíná situaci ze Sodomy a Gomory, kde Bůh zničil tato města ohněm a sírou (Genesis 19,24). Také nám to připomíná proroka Izajáše, který hovoří o osudu Edomu, nepřítele Izraele. Izajáš 34,8-10. 8 Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sijón! 9 Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní půda v síru; celou tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! 10 Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou trosky, nikdo už tudy nikdy neprojde.
Edom byl zničen Božími soudy a už nikdy nepovstal. Stejným způsobem bude naloženo s těmi, kteří spolupracovali se satanovou agendou. Budou sdílet osud Sodomy, Gomory a Edomu. Tentokrát budou Boží soudy absolutní a kompletní.

Nevěřící budou zničení před svatými anděly a před Beránkem. Zde se jedná o poslední soud, který probíhá po tisíci letech a je popsán ve Zjevení 20. V dopise církvi v Sardách se píše, že ti, kteří zvítězí, budou uznáni před Otcem a jeho anděly.(Zjevení 3,5) Nevěřící ale skončí v hořícím jezeru před Kristem a jeho anděly. Hořící jezero plné síry je symbolickým místem trestu, který bude vykonán nad šelmou a falešným prorokem. (Zjevení 19,20) Všichni, kteří se vzpírali volání evangelia a spolupracovali se satanem a jeho agendou, budou sdílet trest v ohnivém jezeru plném síry, kde budou mučeni dnem a nocí. (Zjevení 20,10)

„A jeho muka neuhasnou na věky věků.“ Fráze „na věky věků“ neznamená, že věčná muka nebo lépe řečeno – to hoření, budou trvat věčně. Sodoma, Gomora a Edom dnes nehoří, přestože byli spáleni věčným ohněm. Žádný oheň věčně nehoří. Jde o to, že důsledek těchto soudů bude věčný a nezměnitelný.

„…a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.“

Neklid a nepokoj je odměnou těch, kteří uctívají šelmu a její obraz. Odměnou spravedlivých je odpočinek, klid a mír. Zjevení 14 : 13 A slyšel jsem hlas z nebe:„Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“

Žalm 95 : 11 – Zkusili mě a viděli, co umím, 10 to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, až jsem si řekl: „Ten lid má pobloudilé srdce, mé cesty vůbec neznají!“ 11 Rozhněván jsem tenkrát odpřísáhl: „Do mého odpočinku nikdy nevkročí!“

Odpočinek pro Boží lid bude věčný, stejně jako důsledky soudu nad zlými lidmi budou věčné.

Věřící ostatky Zjevení 14,12-13

Jan prezentuje vlastnosti Božího lidu v době konce a jejich slavnou budoucnost. Zjevení 14,12-13: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. A slyšel jsem hlas z nebe:„Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“ Pro nevěřící je poselství třetího anděla velkým varováním, ale pro svaté je povzbuzením pro jejich víru a věrnost. „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Ellen White napsala ve Svědectví církví, 9. svazek, str.19:

„Adventisté sedmého dne jsou ve zvláštním smyslu ustanoveni za strážné a nositele světla tomuto světu. Jim je svěřena výstraha pro hynoucí svět. Jim září předivné světlo z Božího slova. Jim je dáno dílo nejslavnostnější důležitosti, totiž zvěstování poselství prvního, druhého a třetího anděla. Není jiného díla důležitějšího nad toto, proto také nesmějí dopustit, aby něco jiného zaujalo jejich mysl. Nejslavnostnější pravdy, jaké kdy byly smrtelníkům svěřeny, jsou dány nám, abychom je oznámili světu. Zvěstování těchto pravd má být naší prací. Svět musí být varován a Boží lid musí být věrný své povinnosti.“

odkaz na zdroj 

    TOPlist