MISE MISIONÁŘ

Bůh si pro evangelizační účely povolává malé i velké, silné i slabé, bohaté ale též chudé, nebo prostého člověka. Tento stále "ŽIVÝ" Bůh si už vybral mě i tebe;) Náš nebeský Otec si jistě přeje aby jeho oběť v synu Ježíši Kristu nebyla zbytečná, chce mít ve svém království a ve své náručí co nejvíc lidí, které stvořil. Nepřeje si aby někdo v době kdy se blíží jeho soud promarnil svoji šanci a přišel tak o záchranu a odpuštění viny z hřichu v oběti Ježíše Krista. Bůh má svůj plán a dá ti do cesty lidi, které si přeje zachránit a o kterých si na první pohled můžeš myslet ( "tak tenhle hříšník se do nebe určitě nedostane" ) a tady často svádíme vnitřni boj, nejtežší je překonat obavy a cele vše svěřit do rukou Božích. "Pro Boha není nic nemožné" Pokud se rozhodneš poslechnout Boha, budu rád když ti tato příručka pomůže život "nevěřících lidí" změnit. Jako Boží misionář nemusíš jezdit ani nikam do Afriky, na Blízký východ nebo do Asie. Bůh ti řekne a ukáže co máš udělat a mnohdy to jsou věci, které můžeme s jeho pomocí změnit prvně ve svém srdci a pak dát možnost Bohu dále konat v srdcích našich známých, sousedů, kamarádů ze sociálních sítí a kolegů v práci nebo prostých lidí s kterými se vidíme třeba poprvé v životě. Bůh jim tuto záchranu umožňuje skrze svého syna Ježíše. Někteří jsou Misionáři už léta, já začal teprve nedávno, ale Bůh si přeje mít zapojené nás všechny a proto píšu o této MISI.

Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň.“ Mat 9,35-38
 
MISE MISIONÁŘ
 
1 level
Ježíš Kristus - Pokud se chceš stát skutečným misionářem potřebuješ k tomu Krista, musíš mu otevřít své srdce a mít ho za vzor pro svůj život.
Jedině v Kristu máme záchranu a spásu. Proto cokoliv děláš, dělej ve jménu Ježíše Krista a k jeho slávě.
 
„Pokoj vám,“ opakoval Ježíš. „Jako mě poslal Otec, i já posílám vás.“Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Jan 20,21-22
„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“ Skutky 2,38-39
 
2 level
MODLITBA a dar DUCHA SVATÉHO - v druhém levlu ziskáváš do svých rukou další nejmocnější dar. V žádné jiné virtuální hře to takhle nebývá, ale tady jde o skutečný věčný život v Božím království.
- pomocí modlitby můžeš klást Bohu otázky, prosit jej o odpuštění, děkovat mu, prosit ho o Ducha Svatého, chválit ho a velebit.
 
"Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem." Jeremiáš 29,12
"Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl." Jan 14,26
"Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný. Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv." Jan 3,33
 
3 level
BIBLE - Čtením z Božího slova si vyprávíme s Bohem, vždy je dobré před čtením začít krátkou modlitbou ať nás při četbě Bůh vede a my tak porozumíme jeho slovu.
Při čtení Bible na nás pusobí Duch svatý a ukazuje nám Boží charakter a Boží záměr a četba stejně jako modlitba prohlubuje náš harmonický vztah k Bohu. Jestli někomu darujete Bibli doporučte ať to první co si přečte je markovo evangelium, které je nejkratší a případně do bible vložte i záložku s kontaktem na vás;) Úplně nejlepší bude zkusit založit skupinku kde pozvete 2-3 nevěřící kamarády k úžasným objevům z Bible a budete jim tak moct ukázat na našeho zachránce Ježíše Krista.
 
"Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí." 2 Timoteus 3,15
 
podpora / support
Podpořit tuto MISI můžeš ve tvém osobním životě tvoji modlitbou za tvoje (blízké, sousedy, kamarády ze sociálních sítí, kolegy i nadřízené) podpořit můžeš také držením půstu, silou svých rukou nebo také finančním darem někomu o kom víš nebo zrovna vidíš, že žije v bídě. Ve všem ale naslouchej a poslochej Ježíše on ti ukáže cestu. Buď mu věrnýv malých věcech, pro něj jsou to ty největší. Protože pokud nejsi věrný už v těch malých, nemůžěš po Bohu chtít aby tě zapojil do těch velkých.
 
 
Doporučené misijní knihy: Bible, Nový zákon, Velký spor věků, Cesta ke Kristu, Křížem krážem
Další Misijní knihy a brožury: pro více info klikni zde     adventorion.cz a zde 
Cítíte potřebu darovat?  pro více info klikni zde https://www.7-den.cz/news/jak-se-muzu-stat-dobrovolnym-darcem/
 
Pokud se chceš podělit zde na webu o zkušenosti s "živým Bohem" stačí nás jen kontaktovat na adrese 7-den@seznam.cz
 

    TOPlist