Ježíš Kristus

Středem celé Bible je život a smrt největšího muže světových dějin Ježíše Krista. Od Jeho narození se počítá nový letopočet, přestože sám se narodil v chlévě a ovlivnil dějiny celého světa, přestože byl chudý a pokorný. O Jeho příchodu mluvilo přes 300 proroctví Starého zákona a všechny se přesně vyplnily, od Jeho narození, života až po přesné předpovědi Jeho smrti. Ježíš Kristus sám mnohokrát řekl, že je Božím Synem a dokázal to celým životem, smrtí a vzkříšením. Přišel, aby svět spasil.

Jan 12,44-50 - Ježíš volal: „Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který mě poslal. Kdo vidí mě, vidí Toho, který mě poslal. Já, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo má slova a neplní je, já ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec.“

Co bychom očekávali od Boha, kdyby měl přijít jako člověk?

Přijde na svět jiným způsobem než jiní lidé - Kristus se stal člověkem, ale neměl lidského otce.

Izaiáš 7,14 - Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.

Matouš 1,18-23 - Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.

Bude žít bez hříchu.

On neučinil žádný hřích, Jeho život se dokonale shodoval s tím, co učil lidi.

Jan 8,46 - Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte?

1. Petrova 2,22 - „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“

I Jeho nepřátelé museli říct, že je bez viny a hříchu a to je přesvědčivým důkazem Kristova Božství.

Marek 14,55 - Vrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli.

Jan 18,38 - „Co je pravda?“ odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. „Podle mě je nevinný,“ řekl jim.

Ukáže nadpřirozenou moc.

Kristus vždy pomáhal druhým a používal k tomu úžasnou Stvořitelskou moc. O Jeho mocných činech mluvili Jeho učedníci, ale i Jeho nepřátelé.

Lukáš 7,22 - „Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje.“

Jan 14,6-11 - „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“

„Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“ „Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.

Vysloví největší pravdy, které na světě zazní.

Ježíš dokázal dát lidem řešení nejdůležitějších lidských problémů a uspokojil nejhlubší tužby. Dal návod pro udržení a prohloubení mezilidských vztahů: lásku, odpuštění, smíření, pomoc, nezištnost, ochotu. Dal příslib budoucnosti.

Matouš 5,44 - Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

Lukáš 4,32 -  Lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc.

Jan 7,46- Strážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali: „Jak to, že jste ho nepřivedli?“ Strážní odpověděli: „Takhle nikdy nikdo nemluvil!“

Jan 14,1-3 - „Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho místa. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

Jan 11,25 - „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky.

Bude mít na svět největší a trvalý vliv.

Ježíš Kristus dal proroctví do budoucna a hovoří o událostech před Svým 2 příchodem v Matoušovi 24 kapitole. Mnohá z nich se již naplnila a potvrdila Ježíšova slova.  Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ježíšův vliv na lidstvo je dnes stejně mocný, jako když žil mezi lidmi osobně.

Jan 6,35 - Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.

Bude mít moc nad smrtí.

Ježíš Kristus nemusel zemřít, zemřel však z lásky k lidem zástupnou smrtí. Zemřel za každého člověka, protože nás miluje. Po třech dnech strávených v hrobě se stalo něco úžasného – VSTAL Z MRTVÝCH a žije stále. Kristus dokázal všechno, co řekl ve svém životě.

Jan 15,13 - Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Matouš 16, 15-16 - „A za koho mě máte vy?“ zeptal se. „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpověděl mu Šimon Petr.

Matouš 27,50-54 - Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši.V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali: „Opravdu to byl Boží Syn!“

Jan 20, 11-16 - Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou.„Proč pláčeš, ženo?“ zeptali se jí. „Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali,“ odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). „Proč pláčeš, ženo?“ zeptal se jí Ježíš. „Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, odpověděla: „Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ať si ho mohu odnést.“„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Učiteli“).

1. Korintským 15, 3-8 -  Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti.

Zjevení 1,17-19 - Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.

Jan 6,40 - Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“

Jan 5, 28-29 - Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.

Dokázal, že má moc nad smrtí a tím i moc splnit vše co slíbil. Probudit nás k životu věčnému.

 

odkaz na zdroj ZnameniCasu.cz

 

    TOPlist