poselství 2 anděla

Zjevení 14,8 : Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“

•    Po prvním andělu, který vyzývá všechny lidi, aby uctívali pravého Boha, následuje anděl druhý. Muži a ženy všech národů jsou vyzváni, aby uctívali Stvořitele. Aby to mohli udělat, musí opustit všechny falešné filozofické a náboženské systémy a názory, které jsou v protikladu s tím, co říká Kristus.
•    Druhý anděl oznamuje pád Babylónu doby konce. Padl, padl veliký Babylón! Babylón je celosvětové náboženské sdružení, které se skládá ze tří částí satanovy agendy. Je to drak, šelma z moře a šelma ze země. Tyto tři mocnosti povstávají proti věrnému Božímu lidu. Babylón reprezentuje všechny lidské snahy zajistit si cestu ke spáse. Obsahuje všechny plány a programy, které jsou založeny na lidské moudrosti a logice. Těmito plány se Babylón snaží zabránit prosazení Božího plánu pro tento svět. Je to náboženský systém, který je v přímém protikladu věčného evangelia. Evangelium je věčné, Babylón žije jenom krátce. Opakování slova „padl, padl“ vyjadřuje naprostou jistotu pádu Babylónu v době konce. Připomíná nám to proroka Izajáše, který oznamuje pád historického Babylónu.
Izajáš 21,9 – „Hle, tu přijíždí vůz, muž, koňské spřežení! On hlásí: „Padl, padl Babylón a všechny tesané modly jeho božstev jsou roztříštěny o zem!“ Také prorok Jeremiáš oznámil pád Babylónu.
Jeremiáš 51,8 – „Avšak Babylón náhle padne a roztříští se. Kvilte pro něho, na jeho bolest vezměte balzám, snad bude vyléčen.“ Podobným způsobem oznamuje druhý anděl pád Babylónu doby konce, což je celosvětový odpadlý náboženský systém, který je podporován politickými mocnostmi světa.
Zjevení 13,12-17 – „Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“ Tento odpadlý náboženský systém je zodpovědný za pronásledování Božího lidu. Jeho pád, který oznamuje druhý anděl, je popsán ve Zjevení 18.
•    Babylón doby konce, „který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ Tento text nám připomíná Jeremiášovu výpověď proti dávnověkému Babylónu. Jeremiáš 51,7 – „Zlatým kalichem byl Babylón v Hospodinově ruce, opájel všechny země; pronárody pily jeho víno, proto pronárody třeštily.“
Jeremiáš 25,15 – „Toto mi řekl Hospodin, Bůh Izraele: „Vezmi z mé ruky tuto číši vína rozhořčení a napoj jím všechny pronárody, k nimž tě posílám.“ Apoštol Jan popisuje Babylón doby konce jako prostitutku, která svádí všechny národy do nemravností tím, že je opíjí vínem svého smilstva.
Zjevení 17,1-2  –  Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,
se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“
Zjevení 18,3… „neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“

Ve Zjevení 13 vidíme, jak Babylón svádí všechny národy, aby spolupracovali se satanovou agendou, která se skládá ze tří částí. Zdá se, že fráze „pít Babylónské víno jejího smilstva“ se vztahuje na to, aby obyvatele Země uctívali šelmu a její obraz a aby obdrželi znamení šelmy na pravou ruku nebo na své čelo. Následující texty hovoří o této události.

Zjevení 14,9 – Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,…..“

Zjevení 13,11-17 – Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.  12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. 13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. 14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. 16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

Zjevení 17,1-6 – Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,
2se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“
3Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích.
4Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství 5a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“ 6Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.

Zjevení 18,2-3 – Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;  3neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“

Svedené národy se spojili s Babylónem z důvodu ekonomické jistoty a prosperity. Jako důsledek budou pít z poháru Božího hněvu.

Zjevení 18, 9-19 – Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; 10z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: „Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!“ 11A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží: 12náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru, 13skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroků a zajatců. 14Plody, které jsi dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky. 15Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat:
16„Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami – 17a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!“ A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit 18a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: „Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!“ 19A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: „Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí – a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!“

•    Zatímco poselství druhého anděla je alarmující varování zlým lidem, pro Boží lid je zároveň silným ujištěním. Babylón v době konce jako odpadlý celosvětový náboženský systém je jenom dočasný fenomén. Brzo skončí. Jeho zkáza je rozhodnutá a oznámená. Nikdo nemusí žít v nejistotě. Pořád je ještě čas vyjít z Babylónu a uctívat a sloužit pravému Bohu podle Jeho vůle.

Zjevení 18,4 – A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

odkaz na zdroj 

    TOPlist