SOBOTA?

Slovo Sobota je v Bibli dohromady 211x ve 191 verších

slovo neděle je v Bibli pouze jednou v Markově evangeliu 16,9

...sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve...

Hledám varianty 'sobota' [ soboty (25) sobotu (68) sobotou (5) sobotě (5) sobotám (1) sobotách (6) sobota (15) sobot (7) ]. Nalezeno 119 veršů.
Exodus 16:23 ...Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá  sobota pro Hospodina. Napečte, co se má péci, a uvařte,co...
Exodus 16:25 ...řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova  sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat,...
Exodus 16:26 ... Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v  sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli...
Exodus 16:29 ...má přikázání a mé pokyny? Nechápete, že vám  sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne...
Exodus 31:13 ...řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé  soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna...
Exodus 31:14 ...já jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte  sobotu; ať je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít....
Exodus 31:15 ... Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je  sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v...
Exodus 31:16 ... musí zemřít. Ať synové Izraele zachovávají  sobotu; ať sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna...
Exodus 35:2 ...bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou  sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten...
Leviticus 16:31 ...čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás  sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to je...
Leviticus 19:3 ...v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte mé  soboty. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům...
Leviticus 19:30 ...a naplnila se zvrhlostí! Zachovávejte mé  soboty a mou svatyni mějte v úctě. Já jsem Hospodin....
Leviticus 23:3 ...Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je  sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou...
Leviticus 23:11 ...zalíbení; pozvedne jej v den následující po  sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu...
Leviticus 23:15 ...vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné  sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si...
Leviticus 23:16 ...sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé  sobotě tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete...
Leviticus 23:32 ... ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás  sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do...
Leviticus 23:38 ...nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových  sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí...
Leviticus 25:4 ...její úrodu. Sedmého roku však ať má země  sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole...
Leviticus 26:2 ...Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte mé  soboty a mou svatyni mějte v úctě. Já jsem Hospodin....
Leviticus 26:34 ...svého zpustošení bude země konečně užívat svých  sobot; vy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země...
Leviticus 26:35 ...bude země odpočívat, protože během vašich  sobot (když jste v ní ještě bydleli) neodpočívala. Těm, kdo...
Leviticus 26:43 ... a když bez nich zpustne, bude užívat svých  sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli mé zákony a...
Numeri 28:10 ...zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je  sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné...
2. Královská 4:23 ...chodila?" namítl jí. "Není přece novoluní ani  sobota." "Buď klidný," řekla mu. Osedlala oslici a svému...
2. Královská 11:5 ...to takhle: Třetina z vás, kteří máte v  sobotu nastoupit službu, bude hlídat u královského paláce,...
2. Královská 11:7 ... Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v  sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při...
2. Královská 11:9 ...nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v  sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli, a přišli...
1. Letopisů 9:32 ...o chleby předložení, připravované na každou  sobotu. Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských...
1. Letopisů 23:31 ...jako při všech zápalných obětech Hospodinu o  sobotách, novoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném...
2. Letopisů 2:3 ...chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o  sobotách a novoluních a při slavnostech Hospodina, našeho...
2. Letopisů 8:13 ...oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro  soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti - Svátek...
2. Letopisů 23:4 ...to takhle: Třetina z vás kněží a levitů, kteří v  sobotu nastoupíte službu, bude hlídat u dveří, další...
2. Letopisů 23:8 ...určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v  sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli. Kněz...
2. Letopisů 31:3 ...na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a také o  sobotách, novoluních a slavnostech, jak jsou předepsány v...
2. Letopisů 36:21 ...dobu svého zpustošení konečně užívala svých  sobot; odpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku...
Nehemiáš 9:14 ...a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou  sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal...
Nehemiáš 10:32 ...prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v  sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý...
Nehemiáš 10:34 ... na pravidelné oběti moučné i zápalné o  sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na...
Nehemiáš 13:15 ...službám! V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v  sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady,...
Nehemiáš 13:16 ...a přiváželi ryby a všemožné zboží, které v  sobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to...
Nehemiáš 13:17 ...ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete  sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na...
Nehemiáš 13:18 ...město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete  sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!" Když se...
Nehemiáš 13:19 ...v jeruzalémských branách začínalo šeřit před  sobotou, přikázal jsem, ať zavřou vrata. Zakázal jsem je...
Nehemiáš 13:21 ...jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od té doby už v  sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se očistili a...
Izaiáš 1:13 ...Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní,  soboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta...
Izaiáš 56:2 ...jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává  sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho...
Izaiáš 56:4 ...praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají mé  soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se mé smlouvy...
Izaiáš 56:6 ...a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání  sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy - ty všechny...
Izaiáš 58:13 ...cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne  sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když...
Izaiáš 66:23 ...a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od  soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi...
Jeremiáš 17:22 ...je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v  sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale...
Jeremiáš 17:24 ...poslechnete, praví Hospodin, a přestanete v  sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete...
Jeremiáš 17:27 ... Pokud mě však neposlechnete a nebudete světit  sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet...
Pláč 2:6 ... Hospodin nechal v zapomnění upadnout svátky i  soboty na Sionu; krále i kněze zavrhl ve svém rozhořčeném...
Ezechiel 20:12 ...plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své  soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že...
Ezechiel 20:13 ...plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali mé  soboty. Řekl jsem si tedy, že na ně na poušti vyliji svůj...
Ezechiel 20:16 ... neřídili se mými pravidly a znesvěcovali mé  soboty, neboť v srdcích následovali své hnusné modly....
Ezechiel 20:20 ...mé zákony a jednejte podle nich. Svěťte mé  soboty, ať jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli,...
Ezechiel 20:21 ...je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali mé  soboty. Řekl jsem si tedy, že na ně na poušti vyliji svůj...
Ezechiel 20:24 ...mé zákony, má pravidla zavrhli, znesvěcovali mé  soboty a upírali oči k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy...
Ezechiel 22:8 ... Pohrdáš tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ mé  soboty. Žijí v tobě krvelační pomlouvači, hodují v tobě na...
Ezechiel 22:26 ...mezi čistým a nečistým a neohlížejí se na mé  soboty. Jsem mezi nimi v opovržení! Jejich velmoži trhají...
Ezechiel 23:38 ... že poskvrňovaly mou svatyni a znesvěcovaly mé  soboty. Téhož dne, kdy obětovaly své děti modlám, vcházely...
Ezechiel 44:24 ...pro všechny mé slavnosti a budou světit mé  soboty. Nepřijdou k mrtvému člověku, aby se neposkvrnili....
Ezechiel 45:17 ...i moučné oběti a úlitby o svátcích, novoluních,  sobotách a vůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará...
Ezechiel 46:3 ...až do večera nezavře. Také lid země se bude o  sobotách a novoluních u vchodu té brány klanět Hospodinu. V...
Ozeáš 2:13 ...její veselí, její svátky i její novoluní, její  soboty i všechny její slavnosti. Zpustoším její vinice i...
Matouš 12:1 ...je totiž příjemné a mé břemeno lehké." Jednou v  sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad,...
Matouš 12:2 ...mu: "Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v  sobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co...
Matouš 12:5 ...A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou  sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní?...
Matouš 12:8 ...byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad  sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich synagogy...
Matouš 12:10 ...rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v  sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On...
Matouš 12:11 ...člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v  sobotu spadla do jámy, nevzal by ji a nevytáhl? O co...
Matouš 12:12 ...O co cennější je člověk než ovce? A proto se v  sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni...
Matouš 28:1 ...kámen a obsadili hrob strážnými. Když skončila  sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie...
Marek 1:21 ... Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v  sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli,...
Marek 2:23 ... Nové víno se lije do nových měchů." Jednou v  sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat...
Marek 2:24 ...řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají, co se v  sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co...
Marek 2:27 ...kromě kněží, a dal i svým mužům?" Potom dodal: " Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn...
Marek 2:28 ...ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad  sobotou." Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s...
Marek 3:2 ...ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v  sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou...
Marek 3:4 ...se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v  sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo...
Marek 6:2 ...města; jeho učedníci šli s ním. Když v  sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli....
Marek 15:42 ... Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před  sobotou). Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám...
Marek 16:1 ...se dívaly, kam byl pochován. Když skončila  sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily...
Lukáš 4:31 ...do galilejského města Kafarnaum. Když tam v  sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo...
Lukáš 6:1 ...nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V  sobotu se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho...
Lukáš 6:2 ...jim ale řekli: "Jak to, že děláte, co se v  sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co...
Lukáš 6:5 ...mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad  sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogy a učil. Byl...
Lukáš 6:6 ..."Syn člověka je pánem i nad sobotou." V jinou  sobotu pak vešel do synagogy a učil. Byl tu jeden člověk s...
Lukáš 6:7 ...Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v  sobotu uzdravovat, aby ho měli za co obžalovat. On ale znal...
Lukáš 6:9 ...něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v  sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo...
Lukáš 13:10 ...začne nést ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.'" V  sobotu pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena...
Lukáš 13:14 ...synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v  sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má...
Lukáš 13:15 ...odpověděl mu Pán. "Neodvazuje snad každý z vás v  sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A...
Lukáš 13:16 ...držel svázanou už osmnáct let, nesměla být v  sobotu rozvázána ze svého pouta?" Když to řekl, všichni...
Lukáš 14:1 ...přichází v Hospodinově jménu!'" Jednou, když v  sobotu přišel jíst do domu jednoho z předních farizeů,...
Lukáš 14:3 ...znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v  sobotu uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal,...
Lukáš 23:54 ...pochován. Byl den příprav a blížil se začátek  soboty. Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z...
Jan 5:9 ...své lehátko a začal chodit. Ten den však byla  sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali:...
Jan 5:10 ...představení tedy uzdraveného napomínali: "Je  sobota, nesmíš nosit lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten,...
Jan 5:16 ...začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v  sobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes;...
Jan 5:18 ...ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil  sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak...
Jan 7:22 ...(ačkoli nepochází od Mojžíše, ale od otců) a v  sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat...
Jan 7:23 ...a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v  sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon,...
Jan 9:14 ...Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla  sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl....
Jan 9:16 ...jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje  sobotu!" říkali někteří z farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by...
Jan 19:31 ... Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou  sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na...
Skutky 13:14 ...Perge sami, až dorazili do Antiochie Pisidské. V  sobotu šli do synagogy a posadili se. Když skončilo čtení...
Skutky 13:27 ...tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou  sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt,...
Skutky 13:42 ...prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští  sobotu. Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i...
Skutky 13:44 ...nabádali, ať zůstávají v Boží milosti. Příští  sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město....
Skutky 15:21 ...všech městech, kde ho čtou v synagogách každou  sobotu." Apoštolové a starší se shodli s celou církví, že...
Skutky 16:13 ...jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v  sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili...
Skutky 17:2 ... Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři  soboty k nim promlouval z Písem. Vysvětloval a dokazoval...
Skutky 18:4 ...stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou  sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Když...
Skutky 20:7 ...jsme tam týden. Když jsme se prvního dne po  sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože...
Koloským 2:16 ...jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo  sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale...
Hledám varianty 'sobotní' [ sobotních (2) sobotního (1) sobotní (29) ]. Nalezen 31 verš.
Exodus 20:8 ... Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na  sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a...
Exodus 20:11 ...sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal  sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, ať jsi...
Exodus 31:15 ... Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v  sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. Ať synové...
Exodus 35:3 ... kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V  sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků."...
Leviticus 23:32 ...večera se budete postit a zachovávat  sobotní odpočinek." Hospodin promluvil k...
Leviticus 24:8 ...díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v  sobotní den ať jsou narovnány před Hospodinem; věčnou...
Leviticus 25:2 ...vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův  sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej...
Leviticus 25:8 ...budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm  sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi...
Numeri 15:32 ...synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v  sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví,...
Numeri 28:9 ...to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V  sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou...
Numeri 28:10 ...zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je  sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné...
Deuteronomium 5:12 ... Hospodin neponechá bez trestu. Zachovávej  sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin,...
Deuteronomium 5:15 ...ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval  sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal...
Nehemiáš 13:15 ... hrozny, fíky a všemožné náklady. Ještě téhož  sobotního dne, kdy ty potraviny prodávali, jsem je varoval....
Nehemiáš 13:22 ... aby se očistili a přišli hlídat brány, aby  sobotní den zůstal svatý. I za to na mě pamatuj, Bože můj,...
Žalmy 92:1 ...- ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro  sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno...
Jeremiáš 17:21 ...Je-li vám život milý, neopovažujte se v  sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských...
Jeremiáš 17:22 ...svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte  sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům. Oni však...
Jeremiáš 17:24 ...bran tohoto města náklady, pokud budete světit  sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou...
Jeremiáš 17:27 ... Pokud mě však neposlechnete a nebudete světit  sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet...
Ezechiel 46:1 ...bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v  sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány...
Ezechiel 46:4 ...novoluních u vchodu té brány klanět Hospodinu. V  sobotní den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť...
Ezechiel 46:12 ...svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak jako v  sobotní den. Poté odejde a brána se po jeho odchodu zavře....
Amos 8:5 ... abychom prodávali obilí? Kdy už skončí den  sobotní, abychom zrní nabídli, abychom z míry ubrali a k...
Matouš 12:5 ...A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou  sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní?...
Matouš 24:20 ...Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v  sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té...
Lukáš 4:16 ... kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v  sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu...
Lukáš 13:14 ...synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v  sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má...
Lukáš 14:5 ... Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v  sobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho...
Lukáš 23:56 ...oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly  sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly...
Skutky 1:12 ...hory ležící poblíž města - na vzdálenost  sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti...
 
  Genesis 2:2 ...nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí Sedmého dne Bůh dokončil dílona němž pracovalsedmého...
       
  Genesis 8:14 ...se ven a hlezemský povrch osychalDvacátého  sedmého dne druhého měsíce byla země sucháTehdy Bůh k...
  Exodus 12:16 ... bude vyobcován z IzraelePrvního a stejně tak  sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se...
  Exodus 13:6 ...obřadPo sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a  sedmého dne bude Hospodinova slavnostPo sedm dní se budou...
  Exodus 16:26 ...poli nic nenajdeteŠest dní budete sbíratale  sedmého dne, v sobotunic nebude." Sedmého dne pak někteří...
  Exodus 16:27 ...sbíratale sedmého dne, v sobotunic nebude."  Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbíratale nic...
  Exodus 16:30 ...jste. V sedmý den  nikdo nevychází." A tak lid  sedmého dne odpočívalDům Izraele pak ten pokrm nazval...
  Exodus 20:11 ...nebe i zemimoře a všechnoco je v nichale  sedmého dne odpočinulProto Hospodin požehnal sobotní den...
       
       
  Exodus 23:12 ...a svým olivovímŠest dní dělej svou práciale  sedmého dne přestaňaby si tvůj býk i osel odpočinul a...
  Exodus 24:16 ...na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z...
  Exodus 31:15 ...ze svého liduŠest dní se bude pracovatale  sedmého dne je sobotaHospodinův svatý den odpočinku....
  Exodus 31:17 ...dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemiale  sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k...
  Exodus 34:21 ...mnou neukáže s prázdnouŠest dní pracujale  sedmého dne odpočívejodpočívej i v době orání či žně....
  Exodus 35:2 ...přikázalŠest dní se bude pracovatale  sedmého dne budete mít svatou sobotuden odpočinku pro...
  Leviticus 13:5 ...nezbělelokněz postiženého odloučí na sedm dní Sedmého dne jej prohlédneShledá-liže se rána zastavila...
  Leviticus 13:6 ...se po kůžiodloučí ho na dalších sedm dní Sedmého dne jej kněz prohlédne znovuJe-li rána matná a...
  Leviticus 13:27 ...kůže a je matnéodloučí ho kněz na sedm dní Sedmého dne jej kněz prohlédnePokud se skvrna po kůži...
  Leviticus 13:32 ...odloučí kněz postiženého prašivinou na sedm dní Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovuPokud se prašivina...
  Leviticus 13:34 ...s prašivinou odloučí na dalších sedm dní Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovuPokud se...
  Leviticus 13:51 ... nechá napadenou věc odloučit na sedm dní Sedmého dne pak ránu prohlédne znovuJestliže se po oděvu,...
  Leviticus 14:9 ... ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupenívlasyvousy,...
  Leviticus 14:39 ...kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédneŠíří-li...
       
  Leviticus 23:3 ...to  slavnostiŠest dní se bude pracovatale  sedmého dne je sobotaden odpočinkusvaté shromáždění:...
  Leviticus 23:8 ...sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti Sedmého dne bude další svaté shromážděnínebudete dělat...
       
  Numeri 7:48 ...obětiTo byl dar Eljasafasyna Deuelova Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišamasyn...
  Numeri 19:12 ...člověkabude nečistý po sedm dníTřetího a  sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý....
  Numeri 19:19 ...zabitého nebo zemřelého nebo hrobuTřetího a  sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne...
  Numeri 28:25 ...kromě stálé zápalné oběti a její úlitby Sedmého dne pak mějte svaté shromážděnínedělejte žádnou...
       
  Numeri 31:19 ...se dotkli něčeho zabitéhose budete třetího a  sedmého dne očišťovat - jak vytak vaši zajatciOčistěte...
  Numeri 31:24 ...vodouVšeco oheň nesnesepropláchněte vodou Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistíTeprve potom...
       
  Deuteronomium 16:8 ...domůPo šest dní budeš jíst nekvašené chleby Sedmého dne pak bude svátek Hospodinatvého Bohanebudeš...
       
  Jozue 6:4 ... před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží  troubí na...
  Jozue 6:15 ...se vrátili do táboraTak to dělali šest dní Sedmého dne ráno vstali  za svítání a stejným způsobem...
  Soudců 14:17 ...naléhalaTrápila ho takže  tu hádanku  sedmého dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem....
  Soudců 14:18 ...prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města...
  1. Královská 20:29 ...jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti sobě a  sedmého dne se strhla bitvaIzraelci za jediný den pobili...
       
  2. Královská 25:8 ...ho bronzovými řetězy a odvlekli do Babylonu Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády...
       
  Ester 1:10 ...královském paláci uspořádala hostinu pro ženy Sedmého dne si král Xerxesrozjařen vínemzavolal...
       
       
  Ezechiel 30:20 ...své rozsudky a poznajíže  jsem Hospodin."  Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal...
  Ezechiel 45:20 ...a veřeje brány vnitřního nádvoříTotéž uděláš i  sedmého dne onoho měsíce za každéhokdo zhřešil nechtěně...
       
  Židům 4:4 ...světaPísmo přece na jednom místě mluví o  sedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech...
       
 
Slovo "Sobota" je v Bibli obsaženo 132x ve 119 verších
Slovo "Sobotní" je v Bibli obsaženo 32x ve 31 verších
Slovo "Sedmého dne" je v Bibli obsaženo 41x ve 41 verších
Slovo "Sedmý den" je v Bibli obsaženo 6x v 6 verších
V těchto verších se objevuje slovo "Sobota" i "Sobotní": Exodus 31:15, Numeri 28:10, Nehemiáš 13:15, Jeremiáš 17:22, Jeremiáš 17:24
Matouš 12:5. 
Dohromady je v Bibli slov "Sobota", "Sobotní", "Sedmého dne" a "Sedmý" 211krát ve 191 verších                    odkaz na zdroj:Bible21online
 
Samozřejmě nejdůležitější zmínka o Sobotě je z Božího zákona Desatera: 

Exodus 20:8

4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

 
 

Další články o Sobotě na stránkách Znamení Času:

 

    TOPlist