KDE NAJDU POMOC                     online Bible    překlad B21

podtrhnuté verše odkazují na online Bibli
 

Když se bojím: "Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl." Žalmy 34,5 "Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle."Matouš 10,28 "Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy." 2 Timoteus 1,7 "Vždyť on řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,"6takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?" Židům 13,6

Když mám starosti: "Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná." Žalmy 46 "Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše." Filipským 1,6 "Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší.7Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží."1Petr 5,6-7, Matouš 6,19-34 

Při selhání: "Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky,v hojném svém soucitu odstraň mé poklesky." Žalmy 51 "Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá.5Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma.6Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.7Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.8Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.9Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti." 1 Jan 1,4-9

Když jsem zatrpklý (láska): "Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů.2Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.3Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu.4Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje;5není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy,6není škodolibá, ale raduje se z pravdy;7všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.8Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání - to pomine.9Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme;10jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne.11Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.12Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.13Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska." 1 Korintským 13, 1-13

Když znám svůj hřích: "Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti." Přísloví 28,13

Když se cítím poražený: "Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?32Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní?33Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje!34Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!35Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?36Jak je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás."37V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje!38Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc,39výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!"Římanům 8,31-39

Když jsem sklíčený: "Velebit budu Hospodina v každém čase,jeho chválu budu mít na rtech navěky!" Žalmy 34

V ohrožení: "Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“ Žalmy 91 "Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo mě nenávidí, uvidím! Žalmy 118, 5-6 "Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky.Po uplynutí své týdenní služby se pak vrátil domů.Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si:"Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel čas, kdy na mě pohlédl a zbavil mě veřejné pohany!"Lukáš 8,22 -25

Když klesám na mysli: "Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.2Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí,3mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.4I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.5Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká.6Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas." Žalm 23 "Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, má záchrana!7Duše má je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu a Hermonu, na vršku Micaru.8Hlubina se ozývá hlubině ve hluku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přese mě.9Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní má modlitba k Bohu mého života!10Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na mě zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku?11V kostech mě drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Žalmy 42,6-11 "Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta." Žalmy 55,23 "Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.12Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."Matouš 5,11-12  "Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí;9býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni.10Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život.11My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život.12V nás tedy působí smrt, ale ve vás život.13Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvíme.14Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář.15To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost.16Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den.17Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně.18Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné."2 Korintským 4,8-18  "Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!5Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.6O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,7a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši." Filipským 4,4-7

V pochybnostech: ""Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid." Matouš 8,26 , Židům 11

V krizi:   "Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci?2Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil!3On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.4Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael!5Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín.6Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí.7Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání.8Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!" Žalmy 121 , Matouš 6,25-34  "Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu.16Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci." Židům 4,15-16

Při malověrnosti: "Proč jsi sklíčená, duše má,proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, má záchrana!" Žalmy 42,6 ",Židům 11

Když mě zklamal přítel:    Žalmy 41,10-14     Lukáš 17,3-4    Ř 12,14-212     2 Timoteus 4,16-18

Když opouštím bezpečí domova    Žalmy 121     Matouš 10,16-20

Když se cítím osamělý    Žalmy 23     Židům 13,6

Když potřebuji Boží ochranu    Žalmy 27,1-6     Žalmy 91     Filipským 4,19

Když potřebuji radu    Žalmy 32,8 Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím:

Přísloví 3,5-6

Při hledání pokoje    Jan 14,1-4    Jan 16,33    Římanům 5,1-5    Filipským 4,6-7

Když hledám pravidla pro život    Římanům 12

Když toužím po boží blízkosti    Žalmy 4     Žalmy 42    Lukáš 11,1-13    Jan 17    1 Jan 5,14-15

Když hledám potvrzení Boží ochrany    Žalmy 18,2-4    Žalmy 34,8

V nemoci a bolestech    Žalmy 38    Jakub 5,14-15    Matouš 26,39    Římanům 5,3-5    Římanům 8,28-38    2 Korintským 12,9-10    1 Petr 4,12.13.19

Při smutku    Žalmy 51    Matouš 5,4    Jan 14    2 Korintským 1,3-4    1 Tesalonickým 4,13-18

V pokušení    Žalmy 1    Žalmy 139,23-24    Matouš 26,41    1 Korintským 10,12-14    Filipským 4,8    Jakub 4,7    2 Petr 2,9    2 Petr 3,17

Když chci děkovat    Žalmy 100    1 Tesalonickým 13,15    Židům 13,15

Na cestách    Žalmy 121

V těžkostech   Žalmy 16    Žalmy 31    Jan 14,1-4    Židům 7,25

Když jsem unavený    Žalmy 90    Matouš 11,28-30    1 Korintským 15,58    Galatským 6,9-10

Některé životní problémy                online Bible

Cizoložství    Matouš 5,27-32        Protivenství    Matouš 10,16-39        Hněv    Matouš 5,22-34        Starosti    Matouš 6,19-34        

Domýšlivost    Lukáš 19,9-14        Moudrost a pošetilost    Matouš 7,24-27        Převrácenost srdce    Marek 7,21-23    Matouš 15,17-20        

Smrt     Jan 11,25-26        Pokrytectví    Matouš 23,27-28        Světlo a tma    Jan 3,19-21        Rozvod    Marek 10,2-12        

Pochybnosti    Matouš 14,28-31        Opilství    Lukáš 21,34-36        Nepřátelé    Matouš 5,43-48        Výmluvy    Lukáš 14,15-24

láska k penězům    1 Timoteovi 6,7-12        Lež    Zjevení 21,8        Posuzování druhých    Matouš 7,1-5        Strach    Lukáš 12,5

Vášně    Římanům 13-14        Chamtivost    Lukáš 12,15-31        Nenávist    Matouš 5,43-48        Nestřídmost    Přisloví 20,1        

Kritika    Matouš 7,1        Sebeklam    Matouš 7,21-23        Pečování    Marek 4,18-19        Milování světa   1 Jan 2,15-17        

Odplácení    Matouš 5,43-48        Samolibost    Lukáš 14,11        Samospravedlnost    Luk 18,11-12        Hřích     Jan 8,34-36        

Poddanost    1 Petr 2,13-17        Čistota    Koloským 3,8        Zkoušky a pokušení    1 Korintským 10,13

Soužení     Jan 16,33        Nepravé jistoty    1 Jan 2,15-17

Křesťanské ctnosti a charakter                   online Bible

Občanská poslušnost    Římanům 13,1-7    Titovi 3,1        Posvěcení    Římanům 12,1-2        Čistota    2 Korintským 7,1        

Spokojenost    1 Timoteus 6,6        Odvaha    Žalmy 27-14        Píle    Římanům 12,11        Statečnost    Lukáš 21,9-19        

Víra    Matouš 8,5-13    Marek 11,22-24        Věrnost    Matouš 25,23        Odpuštění    Marek 11,25-26    Efeským 4,31-32        

Svoboda     Jan 8,31-36        Nese ovoce     Jan 15,1-8        Zbožnost    Titovi 2,11-14        Svatost    1 Petr 1,13-16

Poctivost    2 Korintským 8,21        Naděje    1 Petr 1,13        Uctivost    1 Petr 2,17        Úcta k rodičům    Matouš 15,4        

Pokora    Lukáš 18,9-14    Filipským 2,3-11        Radost    Lukáš 10,20     Jan 15,11        Laskavost    Koloským 3,12.13        

Poslušnost     Jan 14,15-24    Skutky 5,29        Práce     Jan 9,4        Láska    Lukáš 10,27    1 Korintským 13        

Pokoj     Jan 14,27    Římanům 12,18        Vytrvalost    Marek 13,5-13    Židům 10,36        Modlitby    Lukáš 11,1-13    Efeským 6,18        

Čistota myšlení    Filipským 4,8        Čisté srdce    Matouš 5,27-32    2 Timoteus 2,22        Čtení bible    Jan 5,39    Žalmy 1,2    Žalmy 119,97        

Úcta k Bohu    Žalmy 89,7     Jan 4,23-24        Rozhodnost    Efeským 6,10-18        Spravedlnost    Matouš 5,6    Matouš 6,33        

Ryzost    Filipským 1,9-10        Pevnost    1 Korintským 15,58        Věrný správce    1 Korintským 4,2        Život v hojnosti     Jan 10,10        

Smysl pro povinnost    Lukáš 20,21-25        Střízlivost    1 Tesalonickým 5,6-8        Důvěra    Žalmy 37,3-5    Přísloví 3,5-6

Zakotvení v pravdě     Jan 14,6   1 Jan 17,17    Efeským 4,14-15        Bdělost    Marek 13,34-37        Horlivost     Jan 2,13-17        

Žije vítězně    1 Korintským 15,57    1 Jan 5,4     Jan 16,33    Zjevení 3,12

    TOPlist