poselství 1 anděla

„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ (Zjevení 14, 6-7)

Zjevení 14 : 6
•    První anděl letí uprostřed nebe a přináší varovné poselství těm, kteří žijí na Zemi. Fráze „ti, kteří žijí na zemi“ se ve Zjevení vztahuje na ty, kteří uctívají šelmu. Jsou to ti, jejichž jména nejsou zapsána v Knize života.

(Zjevení 13 : 8) budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
To znamená, že toto poslední poselství není pro Boží lid, ale je pro nevěřící. Toto poselství je označováno jako věčné evangelium. Je to evangelium pro obyvatele země, kteří žijí v době konce. Je to stejné evangelium, které hlásal apoštol Pavel v prvním století. Římanům 1 : 16 Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého kdo věří, předně žida, ale i řeka. Je to dobrá zpráva o Ježíši Kristu, Božím Synu, který přišel na tento svět z lásky k člověku. Přišel, aby zemřel na kříži za hříchy lidí. Evangelium je dobrá zpráva o Jeho zmrtvýchvstání, nanebevstoupení a usednutí na nebeský trůn, ze kterého vládne celému vesmíru. Toto evangelium je také dobrá zpráva o jeho přímluvné službě za hříchy člověka, o soudu a jeho brzkém příchodu. Toto věčné evangelium musí být kázáno v posledních dnech historie tohoto světa. (Matouš 24,14)
•    Toto věčné evangelium má být hlásáno každému národu, kmeni, jazyku a rase. Tato fráze – každému kmeni, rase, jazyku a národu se vztahuje na Zjevení 10,11, kde je Jan vyzván, aby znovu prorokoval „mnoha lidem, národům, jazykům a králům.“ Je zřejmé, že úkol, který původně dostal apoštol Jan, má později převzít i církev. Toto celosvětové varování přichází v době, kdy je šelmě z moře dána autorita nad každým „kmenem, jazykem, rasou a národem.“ Je to v době, kdy skoro všichni spolupracují se satanem a uctívají ho. (Zjevení 13,7-8) Tak jako satanovo působení je celosvětové, tak i evangelium doby konce je celosvětové. Povolává lidi všech národů, kmenů a jazyků, aby začali opět uctívat živého Boha. Je to naplnění
Matouše 24 : 14 –  „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ Tito tři andělé přinášejí poslední varovné evangelium celému světu a vyzývají všechen lid, aby uctívali živého Boha. Pořád ještě není pozdě. Ještě může hříšník nalézt u Boha milost a odpuštění.

Zjevení 14: 7
•    Toto evangelium je hlásáno mocným hlasem. Má probudit všechny obyvatele Země. Jeho první část – bojte se Boha a vzdejte mu chválu – má zvláštní význam v Knize Zjevení. (Zjevení 11:13; 14:7 ; 15: 4) Bát se Boha znamená mít s ním správný vztah. Vzdát mu chválu znamená poslouchat jeho přikázání. Člověk se bojí Boha když pozná jeho obrovskou stvořitelskou moc. Tento respekt vede člověka k pokání. Bát se Boha znamená brát ho vážně a radikálním způsobem změnit směr svého života, vstoupit s ním do správného vztahu a být mu naprosto odevzdán. Tím je Bůh totálně oslaven v životě člověka, který Ho poslouchá a dodržuje Jeho přikázání.
•    Obyvatelé země jsou vyzvání, aby se báli Boha a vzdali mu chválu, protože přišla hodina jeho soudu. Soud, o kterém se zde hovoří,  je první fází soudu, což je vyšetřující soud, který se odehrává před druhým příchodem Ježíše Krista. Tento soud probíhá ve stejné době, ve které se hlásá věčné evangelium na celé Zemi. Obě skutečnosti mají jeden cíl. Jasným způsobem rozdělují obyvatelé Země na ty, kteří jsou na Boží straně a ty, kteří jsou proti Němu. Poselství prvního anděla je naprosto jasné v tom, že každý člověk, žijící v posledních dnech historie světa, je zodpovědný za své rozhodnutí akceptovat nebo odmítnout věčné evangelium.
V Knize Kazatel 12: 13–14   „ Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“
Také apoštol Pavel jasně říká v
2. Korintským 5:10 –  „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“ Ve Zjevení 22,12 se dozvíme, že Kristus přijde, aby každému odplatil podle svých činů. „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“
Zjevení 11:18 jasně říká, že Kristus přijde, aby odměnil své služebníky a zničil ty, kteří ničí Zemi. Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky, proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke Tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“
•    Z poselství prvního anděla je zřejmé, že Boží soud je součástí věčného evangelia. Pro Boží lid je tento soud dobrou zprávou. Pro ně Boží soud znamená, že Bůh skončí se všemi mocnostmi, které utiskují a pronásledují Boží lid a osvobodí je. Je to ten soud, o kterém se hovoří ve
Zjevení 6:10 – A křičeli mocným hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“ Boží lid žije v době Božího soudu a to pro ně znamená naději na věčný domov. Pro nevěřící, nevěrné, zlé lidi, kteří spolupracují se satanem, je Boží soud hrůzou. Na tyto lidi je zaměřeno poslední Boží poselství, aby je pohnulo k pokání, protože si nepřeje, aby kdokoliv zahynul, ale všichni se obrátili.
2 List Petrův, 3:9: „ Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“
•    První anděl má ještě další poselství pro obyvatele Země. Uctívejte toho, který stvořil nebesa a zemi, moře a prameny vod. Centrální otázkou v krizi doby konce bude, koho lidé uctívají. Zjevení jasně říká, že problém není odmítnutí uctívání, ale kdo bude uctíván. V době konce budou existovat jenom dvě skupiny lidí. Ti, kteří mají respekt a uctívají živého Boha Stvořitele (Zjevení 11:1 ; 11:18 ; 14:7) a ti, kteří nenávidí pravdu a uctívají draka a šelmu (Zjevení 13:4-8 ; 14: 9-11) Jména těch, kteří uctívají Boha, jsou zapsána v knize života. Jména těch, kteří uctívají šelmu, nejsou zapsána v knize života beránka obětovaného od stvoření světa. (Zjevení 13:8) Poslední konflikt rozdělí definitivně lidi na dvě skupiny. Skoro celý svět bude uctívat šelmu a satanovu agendu skládající se ze tří částí. Drak, šelma z moře a šelma ze země. (Zjevení 13:12). Boží lid je charakterizován naprostým odevzdáním se Bohu a poslušností vůči jeho přikázání. Obzvláště toho, které hovoří o pravém dni uctívání Boha, který je znamením mezi Bohem a jeho lidem.
Exodus 31, 13-17 – „Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít. Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu. To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si.“
Ezechiel 20, 12 – „Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji.“
•    Jestliže centrální otázkou o posledním konfliktu sil dobra a zla je uctívání, tak není divu, že Bůh vyzývá všechny obyvatele země, aby ho brali vážně a uctívali ho jako Stvořitele. (Zjevení 14:7 ; 19:10 ; 22:8-9) Tato poslední výzva má zvláštní význam pro generaci doby konce, protože tato generace žije ve společnosti, kde je populární evoluční teorie, která naprosto odmítá pravdivost biblické zprávy o stvoření světa a tím odmítá Boží stvořitelskou moc. Druhý důvod je, že fráze „uctívej Boha, Stvořitele nebes, země, moře a pramenů vod“ je zřetelná narážka na čtvrté přikázání desatera. Čtvrté přikázání vyžaduje, aby lidé dodržovali sobotu, protože v
Exodus 20,11 je psáno : „V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“ Je zřejmé, že apoštol Jan ve svém poselství pro dobu konce připomíná lidem uctívání Boha v souvislosti se sobotou.
Nabádání prvního anděla nám připomíná Mojžíšovu výzvu k izraelskému lidu před tím, než vstoupil do zaslíbené země. „Bojte se Boha, poslouchejte ho, dodržujte Jeho přikázání a uctívejte jenom Jeho.“ (Deuteronomium 6:13,17; 10:12-14 ; 13: 4)
Deuteronomium 10: 12 – 14  12 Nyní tedy, Izraeli – co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech Jeho cestách a miloval Jej. Chce, abys sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší (13) a abys zachovával Hospodinova přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. 14 Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe,  země i vše, co je na ní.

Také kniha Kazatel 12,13 říká– „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí“. Než skončí dějiny tohoto světa, Bůh vyzývá všechny obyvatele země –  pořád ještě není pozdě. Pořád ještě lidé mají možnost vrátit se k Bohu a prosit ho o odpuštění. Jak naznačuje píseň, 144.000 lidí uposlechne výzvu prvního anděla. Zjevení 15:4 – „Kdo by se nebál Tebe, Pane, a nevzdal slávu Tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“

odkaz na zdroj 

    TOPlist