potvrzuje svou krví Desatero

Ze všech nálezů Rona Wyatta není asi žádný důležitější než truhla smlouvy.

I sama o sobě by truhla byla ohromně důležitým nálezem. Avšak neuvěřitelné spojení mezi místem ukřižování a schránou pod ním dává nálezu nesmírnou důležitost. Toto spojení je tak významné a dalekosáhlé, že je předurčeno ke změnění životů a víry miliónů lidí. Když Ron Wyatt objevil místo ukřižování během vykopávek nedaleko Golgoty, našel velikou trhlinu, způsobenou pravděpodobně zemětřesením, která se táhla od skalní stěny podél prostřední díry dolů. Později, když vstoupil do jeskyně, ve které byla truhla smlouvy uschována, našel velikou trhlinu ve stropě přímo nad truhlou.

Kolem té trhliny a na víku samotné truhly byla tmavá, suchá látka. Ta látka byla analyzována a potvrdila dohad, že se jedná o velmi starou lidskou krev. S pomocí ocelového pásku bylo zjištěno, že trhlina se táhla od místa ukřižování až do jeskyně pod ním, skrze vrstvu asi 6m skály. Ron objevil, že když Kristus zemřel a římský voják probodl jeho bok, krev a voda které vytryskly z Kristova boku, stekly trhlinou ve skále dolů a stékaly dolů, kde kapaly na víko truhly smlouvy, schované v komoře pod Kalvárií mnoho let před touto událostí.

Průlezy byly mnohdy úzké.

Po staletí Hebrejci vykonávali systém zvířecích obětí, skládajících se z Bohem ustanovených rituálů, které Židům ustavičně připomínaly, že mají s Bohem smlouvu.

Dnes tuto smlouvu označujeme jako Starou smlouvu. Byla zavedena a ratifikována na hoře Sinai. Rituály této smlouvy měly hluboký význam, protože nastíňovaly skutečné události, které se měly odehrát při zavedení Nové smlouvy skrze Mesiáše. Nová smlouva byla předpovězena prorokem Jeremiášem (Jer. 31/31).

Truhla smlouvy byla středem starého rituálního systému. Jejím prvořadým účelem bylo uskladnění posvátných desek z kamene, na které sám Bůh svým vlastním prstem napsal desatero přikázání. Když Ron objevil truhlu smlouvy, objevil také hmatatelné svědectví o ratifikaci Nové smlouvy.

Golgota v minulosti a tak, jak jsem ji vyfotil na expedici v roce 2005. V současnosti je na místě jedněch z Ronových vykopávek autobusové nádraží v arabské části. Nápadný je výškový rozdíl mezi cestou před nádražím a na něm. To je způsobeno navezením suti na zarovnání úrovně po arch. nálezech R. Wyatta.

Celkový pohled na podobu Golgoty s aut. nádražím z roku 2002. Golgota se ještě stále nazývá „lebeční pahorek“. Ron nikdy neočekával, že najde místo ukřižování, ani netušil o jeho spojení s truhlou smlouvy pod ním. Na snímku vlevo je vidět, jaké podmínky Ron překonával při jejím hledání.Stejným způsobem jak byla Stará smlouva ratifikována na hoře Sinaj, byla na Kalvárii ratifikována Nová smlouva. Ve Staré smlouvě byla obětní krev a voda nastříkána na "knihu smlouvy". V Nové smlouvě krev a voda z Kristova probodnutého boku vtekla do země a spočinula na schráně smlouvy s desaterem, která při kontaktu s příkrovem praskla.

Většina lidí ví, že Archa úmluvy existuje, ale kde se ukrývá? Nejneuvěřitelnější část tohoto objevu není samotná Archa, ale Ježíšova krev, která stékala z jeho probodeného boku skrze trhlinu u dolní části kříže a skrápěla Archu. Opravdu jeho krev kapala na slitovnici a pokud ano, co to všechno znamená?

Hospodin chtěl naučit pravou povahu svého poslání a toho, proč přišel. Ježíš to ukázal učením, které dával po svém vzkříšení. Aby učedníci byli schopni vysvětlit ostatním, kdo byl a jaké bylo jeho poslání pro svět, používal k vysvětlení a podpoře svého poslání Písma (Starý zákon). Přitom poukazoval na starozákonní proroky. Tím odhalil, jak významný byl Starý zákon.

Studiem Starého zákona člověk dostane jasnější a vyrovnanější pohled, než když se soustředí pouze na na Nový zákon. Některá z těchto starozákonních proroctví se naplňují v dnešních dnech, a proto jsou pro tuto generaci velmi důležitá.A jak důležité bylo pro výklad jeho poslání. Začal učedníkům vysvětlovat své poslání z Mojžíšových knih. Vysvětlil jim vše co se týká plánu spásy z těchto starozákonních knih, stejně tak jak dnes křesťané používají Nový zákon. Proto se nedá říct, že by ve Starém zákoně bylo jiné poselství než v Novém.

Vchod do tunelu, kterým byla truhla uschována, je nyní zazděn.Rytina nalezená blízko vchodu do tunelu, datovaná do doby invaze.Ron Wyatt a Dan Bahat, tehdejší ředitel Starožitných památek v Jeruzalémě, zkoumají rekonstrukci hliněných nádob během vykopávek objevených.

Umělecké podání archy, založené na podrobném popise Rona Wyatta.Ukazatel k zahradnímu hrobu v centru Jeruzaléma.Snímek hrobu Ježíše, který mu dal Josef z Arimatie. Jelikož si ho Josef nechal stavět za života, byl dělán na přesné rozměry. A protože byl Pán Ježíš většího vzrůstu, musel být hrob narychlo prodloužen, aby se vešly spodní končetiny – viz foto (Latka M.) Evidentně tam nebyl pohřben původní majitel hrobky, ale někdo jiný.

Ukázka z typických hrobů v Izraeli.Detailní makrosnímky železných zbytků, které přidržovaly kamenné kolo na hrobu. (Foto Latka 2005)Detailní makrosnímky železných zbytků, které přidržovaly kamenné kolo na hrobu. (Foto Latka 2005)

Grafická rekonstrukce Ježíšova hrobu spolu s nákresem upevnění kamenného kola, které se přivalilo na vstupní otvor. Hrob vyfocený v Jeruzalémě při expedici v roce 2005.

Biblické svědectví – Truhla smlouvy


 

STARÝ ZÁKON NOVÝ ZÁKON  
3.Moj.5/6, 4.Moj. 6/14 -
Ve staré smlouvě byli obětováni 
beránci a jiná obětní zvířata
Jan 1/29,36 – Ježíš byl „Beránek Boží“, ta jedna jediná oběť nové smlouvy Rekonstrukce Kristova ukřižování
Rekonstrukce Kristova ukřižování
3.Moj.4/3,23,28; 4.Moj. 19/2 -
Obětní zvířata musela být bez
jakéhokoliv kazu nebo vady
1.Petr 1/19 – Ježíš nebyl znečištěn hříchem, jako beránek byl bez vady a bez poskvrny
2.Moj. 12/46 – Žádná kost 
beránka na obětování nesměla
být zlomená
Jan 19/33-36 – Žádná Ježíšova kost nebyla zlomena, navzdory zvyku zpřerážet nohy ukřižovaným
Židům 8/1-5 – Stará smlouva se 
soustředila na rituály a služby 
provozované v chrámu na zemi
Židům 8/2, Zjev. 11/19 – Chrám nové smlouvy, ve kterém Ježíš nyní slouží, je v nebesích
Židům 9/1-3 – Chrám byl 
zbudován se dvěma místnostmi,
každá místnost byla užívána v
určitou dobu
Židům 9/24 – Chrám v nebesích má také dvě místnosti, podle něho byl ten pozemský modelován
2.Moj. 24/3-8, Žid. 9/19-20 -
Stará smlouva byla ratifikována
pokropením KRVÍ a VODOU
Jan 19/34 – Nová smlouva ratifikována KRVÍ a VODOU z Kristova probodnutého boku
Žid. 9/19 – KREV a VODA
byly kropeny na knihu 
smlouvy
1.Jan 5/6-8 KREV a VODA z Krista pokropila truhlu obsahujících nezměněných deset přikázání Matouš 5/17 – neměnnost Zákona i pro Ježíše
2.Moj. 24/8, Žid. 9/19 -
Mojžíš pokropil lid krví a vodou,
použitou na ratifikaci smlouvy
Izaiáš 52/15, 1.Petr – Svou smrtí Ježíš „pokropí“ ty, kteří se rozhodnou přijmout novou smlouvu
2.Moj. 24/7, 2. Král. 23/2-3, 21
2. Par. 34/30,31 – Kniha smlouvy
obsahovala nařízení a přikázání, 
kterých si měli vážit a podle nich
se řídit všichni ti, kteří byli částí
lidu zavázaného do smlouvy
Jan 14/15, Jakub 2/8, Řím 3/31, Řím. 13/8-10 – Když byla na kříži ratifikována nová smlouva, Kristova krev pokropila truhlu obsahující 10 přikázání, těch stejných, které tam byly vloženy ve staré smlouvě a byly skropeny krví. To ukazuje, že původních 10 přikázání je základem i nové smlouvy. Jer. 31/31 – 33
 

Více o Kristově krvi na truhle smlouvy v sekci Videa>archeologie a věda, odkaz zde https://www.7-den.cz/videa/archeologie/

odkaz na zdroj   

 

    TOPlist