Bible: Poslední dny 2 Timoteova 3.kap

1Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy.2Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní,3bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra,4zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha.5Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.6Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami,7které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy.8Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi.9Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou.10Ty sis však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost.11Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vysvobodil.12Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši.13Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší - budou svádět druhé, sami svedeni.14Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil.15Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše.16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,17aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.

překlad B21

odkaz na zdroj:   

    TOPlist