Bible - Římanům 12kap

1 Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba.2 Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé.3 Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil.4 Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol,5 tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.6 Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou;7 kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí;8 kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.9 Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.10 Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.11  V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví,12 v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,13 přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti.14 Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují - nezlořečte, ale dobrořečte.15 Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.16 Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.17 Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro.18 Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.19 Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: "Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin."20 Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí."21 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

zdroj 

    TOPlist