citáty významných vědců

Malá ochutnávka citátů o Bohu“ od významných vědců, jestli znáte další, napište nám prosím na adresu 7-den@seznam.cz a rádi sem vložíme další Bohulibé citáty.
-kliknutím na  osobnost  se vám zobrazí informace z wikipedie.
 
Mikuláš Koperník (1473 – 1543), astronom a matematik. „Koho by se nezmocnil obdiv ke Všemohoucímu Tvůrci nad pořádkem ve vesmíru, který pochází z Boží moudrosti.“
 
Jan Kepler (1571 – 1630), matematik a největší astronom své doby. „Věnovat se astronomii znamená číst Boží myšlenky. Snažil jsem se lidem hlásat Boha, nakolik můj rozum chápal jeho neomezenost a dokonalost.“
dále napsal: „Veliký je náš pán a veliká je jeho moc, bez konce je jeho moudrost. Chvalte jej, slunce, měsíc i hvězdy, chvalte Stvořitele řečí, jež je vám dána. Chvalte jej, vy nebeské harmonie, a také vy, svědkové a potvrzovatelé jeho odhalené pravdy. A ty moje duše, zpívej Pánu po celý svůj život! Od něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci, viditelné i neviditělné. Jemu buď chvála a čest na věčné časy! Amen.“
 
Blaise Pascal (1623 – 1662), matematik, fyzik a filosof: „Víra tvrdí, co smysly nevnímají, ale netvrdí opak toho, co smysly vnímají. Boha a jeho učení je třeba milovat, abychom je znali. Lidi a jejich život je třeba znát, abychom je milovali.“
„V srdci každého člověka existuje Bohem stvořené prázdné místo, které může zaplnit pouze Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista.“
 
Alessandro Volta (1745 – 1836), elektrofyzik: „Základní pravdy křesťanské víry jsem podrobil důkladnému studiu. Dospěl jsem k důkazům o existenci Boha a k názorům věrohodným i pro vědce. Bože dej, ať toto poznání přinese bohaté ovoce.“
 
Nikola Tesla (1856 - 1943), fyzik, konstruktér a vynálezce: „Dar duševní síly pochází od Boha, božské bytosti, a pokud soustředíme své myšlení na tuto pravdu, naladíme se na tuto velkou sílu. Moje matka mě naučila hledat všechnu pravdu v Bibli.“
 
André Maria Ampere (1775 – 1836), fyzik, objevitel elektrodynamického zákona: „Nejpřesvědčivější důkaz existence Boha je pořádek ve vesmíru.“
 
Carl von Linné (1707 – 1778), přírodovědec, zakladatel botaniky: „Viděl jsem procházet kolem sebe věčného, nekonečného a všemohoucího Boha a z úcty k Němu jsem padl na kolena.“ Tato slova řekl, když se ho přátelé ptali, proč klečí u mikroskopu, kde pozoroval tělíčka brouků a listy rostlin.
 
Isaac Newton (1643 – 1727), matematik, fyzik a astronom, objevitel zákona o zemské přitažlivosti: „ Nádherný pořádek a soulad vesmíru vznikl jen podle plánu všemohoucí a vševědoucí Bytosti, která musí být živá, aby tento pořádek udržovala. Tou Bytostí je živý Bůh.“
 
Charles Darwin (1809 – 1895), biolog, původce vývojové teorie: „Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možné úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nade vše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existenci Boha.“
 
Wernher von Braun (1912 - 1977), německo-americký konstruktér raket: „Podle mého nejniternějšího přesvědčení by se lidstvo dnes mělo modlit více než kdy jindy ve svých dějinách“
 
Sir Humphry Davy (1778 - 1829), významný anglický chemik, spoluzakladatel elektrochemické teorie a jeho motto: „Nikomu nezávidím nadání dané jeho povahou nebo schopnostmi mozku, ať už těmto vrozeným vlohám říkáme talent, génius, šikovnost, vtip nebo třeba fantazie. Pokud bych si však přesto mohl vybrat vlastnost mně nejmilejší a nejprospěšnější, dal bych před veškerým jiným požehnáním přednost víře vycházející ze zbožného srdce. Víra totiž pomáhá člověku na cestě životem a dává mu naději i v těch nejsložitějších situacích. Jedině víra vítězí nad smrtí i nejhlubší zkázou. Vězení i pranýř dokážě změnit v žebřík stoupajíci k nebeskému ráji. Kde lidské smysly vidí pouze pochybnosti, temnotu, úpadek a zoufalství, dokáže zbožný duch naplnit svět mírem a večnou radostí.“
 
Max Planck (1859 - 1947), přírodovědec, který významným způsobem ovlivnil naše představy o fyzikálních jevech napsal: „Jsem fyzik a jako takový jsem celý svůj život sloužil střízlivé vědě zkoumající povahu hmoty. Jistě mě tedy nikdo nebude podezřívat z fantazírování. Mohu si proto po svém bádání nad atomy dovolit říci: hmota sama o sobě neexistuje! Veškerá hmota vzniká a trvá pouze díky síle, která nutí částečky atomu ke chvění a současně je drží pohromadě a vytváří z atomu nepatrnou sluneční soustavu. V nekonečném vesmíru však taková věčná přírodní síla nemohla vzniknout náhodou. Musíme tedy předpokládat, že jejím původcem byl jakýsi inteligentní duch. A tento duch se postaral o počátek veškeré hmoty. Tím Reálným, Pravdivým a Skutečným základem vesmíru není viditelná hmota, ale neviditelný duch, bez nějž by hmota nemohla být. Protože se však ani duch nemůže vyskytovat sám o sobě, a každý duch patří k něčemu či někomu, musíme předpokládat existenci duchovní bytosti. Ovšem ani duchovní bytosti nemohou existovat samy o sobě, nýbrž musely být stvořeny. Proto se neostýchám pojmenovat tohoto tajuplného stvořitele stejně, jako ho pojmenovaly všechny staré kulturní národy světa: Je to BŮH!
 

    TOPlist