Nádherná Boží zaslíbení

Ježíš Kristus: "Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Matouš 11,28)

Ježíš Kristus: "Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno." (Matouš 7,7-8)

Ježíš Kristus: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat... - stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit." (Matouš 21,21-22)

"Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí." (Izajáš 49,1-2)

"Králové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvami. Klanět se ti budou tváří k zemi, budou lízat prach tvých nohou. I poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne." (Izajáš 49,23)

Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele; " Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš." (Izajáš 48,17)

"Hospodin tě povede neustále, bude tě sytiti i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažována, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí." (Izajáš 58,11)

"Ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužování nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny" (Lukáš 6,18-19)

Ježíš Kristus: "Je psáno: ,Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst." (Matouš 4,4)

"...oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí." (1J 3:22)

    TOPlist