Papež František v USA: přes objektiv biblických proroctví

Hned v uvodu chci říci, že tento článek není mířený na jednotlivce římsko-katolické církve. 

Na letišti prezident USA Obama – (oslovil Papeže) „ Svatý Otče“

Jan 17.11 Modlitba Ježíše k Otci. „Svatý Otče“

Řím 3.23 Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva

Každý člověk, který si bere tento titul se tím dopouští  rouhaní !

Zjevení 13.5 Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců.

25. září. 2015 Papež mluvil k Valnému shromáždění OSN v New Yorku.

Takto se vyjádřil k úvodu: Mým vlastním jménem a jménem celé katolické komunity. V mém vlastním jménu.

Jan 5.43 Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Kdyby jiný přišel a ve svém vlastním jménu, toho přijmete.

2 Tes 2.3 Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, 4který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Jan 17.12 Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo.

24. září. 2015 Proslov ke Kongresu USA – Musíme kráčet společně kupředu a spolupracovat na společném dobru. Máme naléhavou potřebu soužití, abychom společně budovali jedno s největších společných dober.

Můžeme udělat změnu a nepochybuji o tom, že důležitou roli v této oblasti mají sehnat Spojené státy a tento kongres. Přišel čas odvážných činu a strategii.

9x citoval Papežskou Encykliku sekce 237 – Neděle, stejně jako židovská Sobota, by měla být dnem, který uzdraví náš vztah k Bohu, k sobě samým, s druhými a se světem.

Katechismus z roku 1994: strana 528 : Světit Neděle a svátky vyžaduje společné úsilí při respektování náboženské svobody a obecného blaha všech. Křesťané se mají zasazovat o to, aby Neděle a zasvěcené církevní svátky byly uznané zákonem.

Papež : „Nepracovní Neděle dobré nejen pro věřící. ( titulka ASIAPRESS 5.července 2014)

Možná přišel čas se zeptat sama sebe, zda je práce v Neděli opravdovou svobodou. Ústava Spojených státu zakazuje spojení církve a státu. Ve svém proslovu před kongresem Papež také varoval před extrémními fundamentalisty, které vidí jako ty, kteří rozdělují.                                         čerpáno z 1Webináře Steava Wohlberga

 

Papež: žádné náboženství není imunní proti fundamentalismu

 

Vatikán, 14. září – František v pondělí varoval, že žádné náboženství by se nemělo považovat za imunní vůči fundamentalistickým prvkům. Žádné náboženství není imunní vůči vlastnímu fundamentalismukaždé vyznání má skupinu fundamentalistů, jejichž úkolem je ničit ve jménu myšlenkyne reality,“ řekl Františekargentinské protestantské rozhlasové stanici Buenos Aires FM Mileniium 106.7Fundamentalisté vzdalují Boha ze společnosti jeho lidu, a proměňují ho na ideologii. Ve jménu této ideologie pak zabíjejí, ničí hanobí“

Poznámka:

V dnešní době význam slova „fundamentalistický“ označuje někoho (lidi, skupinu…), kdo trvá na doslovném výkladu např. některých knih, textů – především ve spojitosti s náboženstvím… (níže je definice z Wikipedie)

Problém nastává v tom smyslu, že Boží zákon se nemění, Boží požadavky také ne a pokud kdokoliv z nás bude doslovně trvat na tom, co Bůh říká, co po nás žádá, může podle tohoto prohlášení papeže spadat do nebezpečné skupiny fundamentalistů.

Upřímná věrnost Božímu slovu začíná být tedy považována za fundamentalismus. Navzdory tomu, jak to nazývají lidé, Bůh si přeje, abychom mu věřili a byli věrní.

Pár příkladů:

Bůh říká, že svět stvořil v šesti doslovných dnech – většina křesťanských církví věří v tzv. teistickou evoluci, která se snaží kombinovat evoluci a stvoření.
Bůh říká, že homosexualita je hřích (pro upřesnění: nikdo neodsuzuje homosexuály) – některé církve mají homosexuální duchovní.
Bůh říká, že sedmý den je sobota – absolutní většina křesťanských církví světí neděli, kterou současná Katolická církev považuje za znamení křesťanské identity a navíc znamení její moci.
Bible učí, že mocnost (šelma) z knihy Zjevení je papežství atd…

Citované prohlášení papeže je nutné brát tak, že ho učinil ve světě nejuznávanější duchovní představitel, kterého obdivují zástupci téměř všech protestantských církví i jiných náboženství. Vytváří se tím prostředí, ve kterém každý, kdo bude stát na biblických pravdách, bude označen za fundamentalistu až extrémistu a v budoucnosti bude znovu pronásledován.

Jak poznat rozdím mezi upřímnými věrnými následovníky Krista a nebezpečnými fundamentalisty?
Opravdová věrnost Ježíši Kristu se projevuje především v životech lidí, kteří se pro následování Krista rozhodli. Poznáte je po jejich ovoci. A ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. (Gal 5.22). Po ovoci bude vidět jasný rozdíl mezi těmi, kteří jsou věrni živému láskyplnému Bohu – Ježíši Kristu a opravdu nebezpečnými fundamentalisty, kteří jsou pro své ideály ochotni zabíjet.

Co je Fundamentalismus?

(z latinského fundamentum – základ) je urputné lpění na základních principech. Je protikladem modernismu. Nejčastěji je užíván ve spojitosti s náboženstvím, kde označuje směry, vyžadující doslovný výklad základních knih a jejich aplikaci do života.

Původně byl označením pro určitou skupinu protestantského hnutí v USA od přelomu 19. a 20. století; v 80. letech se termín rozšířil v médiích a začal být používán v povšechném smyslu „krajní nebo ultrakonzervativní křídlo“ na nejrůznější hnutí a myšlenkové směry, stále více pak na islámský extremismusWikipedie

čerpáno z

 

 

    TOPlist