Poselství tří andělů – úvod

Zamyšlení nad poselstvím tří andělů ze Zjevení 14 : 6 – 12

Ellen White napsala ve Svědectví církvi 9 svazek, str.19:

„Adventisté sedmého dne jsou ve zvláštním smyslu ustanoveni za strážné a nositele světla tomuto světu. Jim je svěřena výstraha pro hynoucí svět. Jim září předivné světlo z Božího slova. Jim je dáno dílo nejslavnostnější důležitosti, totiž zvěstování poselství prvního, druhého a třetího anděla. Není jiného díla důležitějšího nad toto, proto také nesmějí dopustit, aby něco jiného zaujalo jejich mysl. Nejslavnostnější pravdy, jaké kdy byly smrtelníkům svěřeny, jsou dány nám, abychom je oznámili světu. Zvěstování těchto pravd má být naší prací. Svět musí být varován a Boží lid musí být věrný své povinnosti.“

To, co jsme si přečetli je podle mého názoru nejjasnější definice, kterou jsem našel o důvodu existence církve Adventistů Sedmého Dne a poslání, které máme.

1. Tzv. troj andělské poselství není hlásáno anděly. Je hlásáno lidmi a andělé jim pomáhají. Ze Zjevení 1,1-2 víme, že Bůh dává poselství Ježíši, Ježíš dává poselství Svatému Duchu, což zde není napsáno, ale v poselství sedmi církvím je vždy napsáno „Kdo má uši slyš, co Duch praví církvím“. Takže znovu; Bůh dává poselství Ježíši, Ježíš Svatému Duchu, Svatý Duch andělu, anděl předává poselství apoštolu Janovi a Jan předává poselství sedmi církvím. Řecké slovo angelos  znamená posel. Filipským 2,25: „Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval.“ Matouš 11,10: „To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu“. Jakub 2,25: „Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou?“ V bibli nejsou hlásáním evangelia pověřeni andělé, ale lidé. Když je ve Zjevení 14,6 řeč o andělu, nejednají zde přímo andělé, ale inspirují a ovlivňují lidi, aby oni toto poselství šířili dále.

2. Andělé letí středem nebes. V bibli jsou nebesa místem, kde sídlí Bůh, zatímco abusos – propast, je místem, kde sídlí satan. Zjevení 9,11: „Nad sebou měly krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon – to znamená Hubitel.“ Jedná se tedy o nebeské poselství.

3. První a třetí anděl promlouvají mocným hlasem. Řečtina uvádí slovo megaphone. Jinými slovy – tato poselství mají být hlásána jasně, srozumitelně, bez ohledu na to, jestli jsou populární, jestli se někomu líbí nebo nelíbí. Mají být hlásána mocně a hlasitě bez ohledu na důsledky. Protože žijeme ve světě falešně chápané tolerance, kde se nikdo nechce dotknout citů, názorů a přesvědčení jiných lidí, může toto jasně hlásané poselství vyvolat nelibost. Ale my chceme dovolit Svatému Duchu, aby se dotkl našich srdcí a my jeho poselství přijali.

4. Andělé letí. To znamená, že poselství má být oznamováno rychle. Ezechiel 1,13-14: „Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice.“ V Danieli 8,15 vidíme, jak rychle se pohybuje archanděl Gabriel. Bůh by si přál, abychom měli něco z té rychlosti andělů a hlásali toto poselství rychle, aby se dějiny hříchu, dějiny padlého lidstva, mohly rychle ukončit.

5. Tato poselství jsou univerzální. Aby poselství mohlo být hlásáno celosvětově, musí zde být také hnutí lidí, kteří toto poselství chápou a dokážou jej vysvětlit na celosvětové úrovni.

6. Tato poselství musí být hlásána ve správném pořadí. První – druhý – třetí anděl. V poselství prvního anděla se objevuje konstatování a příkaz. Konstatování nacházíme ve verši šestém a příkaz ve verši sedmém. Příkazy jsou celkem tři: Bojte se Boha, vzdejte Mu chválu… Klaňte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře a prameny vod. Poselství druhého anděla je konstatování, že Babylón padl. Zjevení 18,4 vyzývá, aby Boží lid vyšel z Babylóna. Poselství třetího anděla je varování. Zjevení 14,9-10: „Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.“  Pro nás to znamená, že nemůžeme vyzvat lidi, aby vyšli z Babylonu dříve, než jim vysvětlíme poselství prvního anděla. Musíme jim vysvětlit, co to znamená bát se Boha, co znamená vzdát Bohu chválu, co znamená, že přišla hodina Jeho soudu. Důvod pádu Babylona je odmítnutí poselství prvního anděla. Babylon se totiž Boha nebojí. Babylón nevzdává Bohu chválu a zároveň nevěří, že žijeme v době Božího soudu. Babylón neuctívá Stvořitele. Proto nemá význam chtít po lidech, aby z Babylona vyšli, což je poselství druhého anděla, když nerozumějí poselství prvního anděla.

7. Toto jsou poslední poselství před tím, než Ježíš Kristus přijde podruhé na tuto Zemi. Ve Zjevení 14,14 vidíme jasně, že po zvěstování poselství třech andělů přichází Syn člověka, jako Král se srpem v ruce. „A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.“ Celá bible je svaté Boží slovo. Najdeme v ní spousty vzácných rad a poselství důležitých pro spásu člověka. Nicméně – existuje něco jako přítomná pravda. Je to důležité poselství pro dobu konce a to je poselství tří andělů.

8. Hlásání poselství tří andělů bude doprovázeno vylitím pozdního deště. V biblických dobách v zemědělství padal tzv. raný déšť, který zavlažil zasetou úrodu a způsobil její růst. Když úroda takřka dozrála, dostavil se tzv. pozdní déšť, který způsobil dokonalé dozrávání rostlin a plodů. V duchovním rozměru, tedy poselství tří andělů připravuje celý svět na sklizeň úrody. Ta úroda jsou duše lidí zachráněných pro Boží království. Jak to víme? Ve Zjevení 14,14 vidíme, že Ježíš má v ruce ostrý srp. To, že v textu není zmínka o pozdním dešti, není podstatné. Když Izraelita tehdejší doby slyšel toto poselství, bylo mu jasné, že úroda dozrává za přítomnosti pozdního deště. Poselství tří andělů bude hlásáno celému světu za podpory vylití Ducha Svatého. Toto poselství rozdělí svět na dvě skupiny. Skupinu spasených a ztracených lidí. Jak to víme? Zjevení 14,15-20 hovoří o dvou sklizních: „Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“ A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata. A další anděl vyšel z nebeského chrámu a také on měl ostrý srp. A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo.“ Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu. A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto šedesát mil.“ Když si připomeneme příběh Mojžíše a faraona, tak zjistíme, že Boží poselství způsobí vždy jen dvě reakce. Buďto je srdce posluchače obměkčené nebo zatvrzelé. Bůh ale nikdy srdce nezatvrzuje. Posluchač sám zaujímá postoj, který eventuálně jeho srdce zatvrdí tak, jako v případě faraóna.

9. Tato poselství jsou spojená s nebeskou svatyní. Konkrétně se svatyní svatých. Ve svatyni svatých byla truhla smlouvy a v ní byl Boží zákon. První anděl volá mocným hlasem, „Bojte se Boha…“. V bibli bát se Boha skoro vždy znamená dodržovat jeho přikázání. To se dozvíme v Knize Kazatel 12,13: „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, na tom u člověka všechno závisí.“ Celé poselství tří andělů končí ve verši 12: „Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ První anděl také volá: „Vzdejte mu chválu –  slávu.“ (glory v angličtině) Boží sláva se zjevovala nad slitovnicí mezi dvěma anděly ve svatyni svatých. První anděl také volá: „Klaňte se tomu, který stvořil, nebe, zemi, moře a prameny vod.“ Jinými slovy uctívejte Stvořitele. Ve kterém přikázání se projevuje Boží stvořitelská moc? Ve čtvrtém, je to přikázání o sobotě. Toto přikázání je v desateru a desatero je v truhle smlouvy a truhla smlouvy je ve svatyni svatých. Lidé, kteří neuctívají Stvořitele, zůstávají v Babylónu a kdo zůstává v Babylónu bude pít z kalicha Božího hněvu. Je toto poselství Boží lásky? Ano je. Bůh má zájem o naší záchranu, proto nás varuje. První anděl také volá: „Přišla hodina Jeho soudu.“ Kde se odehrával Boží soud? Ve svatyni svatých, v den smíření. Bůh oddělil svůj věrný lid od nevěrných. Měřítkem soudu je Boží zákon a Boží zákon se nachází ve svatyni svatých. Ti, kteří přinášejí troj andělské poselství se zaměřují na službu Pána Ježíše ve svatyni svatých. Ve Zjevení 12 se mluví o draku a ženě. Ve Zjevení 13 se mluví o šelmě, která vystupuje z moře a o šelmě, která vystupuje ze země. Zjevení 14 nás varuje před tím klanět se, nebo sloužit těmto systémům a mocnostem. Ale ještě před tím, než se ve Zjevení mluví o draku a šelmě, tak se ve Zjevení 11,19 odehrává důležitá událost. „Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití.“ V tomto textu vidíme, že je možné se do svatyně svatých podívat, protož tam stojí truhla smlouvy. Ale až bude ukončeno poselství tří andělů a lidé budou rozděleni na dvě skupiny bude chrám uzavřen. To znamená, že se každý člověk jasně rozhodl buď pro Hospodina nebo pro satana a doba milosti skončila. Kde je to napsáno? Zjevení 15,8: „Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedmero pohrom, které přináší těch sedm andělů.“ Teď ještě můžeme přicházet k pánu Ježíši, našemu Veleknězi a prosit ho o odpuštění a smazání našich hříchů. Ale přijde doba, kdy už nikdo nemůže moci vejít do chrámu a nebude moci prosit Ježíše za odpuštění hříchů.

10. Přijmutí anebo odmítnutí poselství tří andělů je otázkou života a smrti. A to sice otázkou věčného života nebo věčné smrti. Ti, kteří přijmou tato poselství, obdrží Boží pečeť. Ti, kteří tato poselství odmítnou, obdrží znamení šelmy. Ti, kteří přijmou poselství tří andělů, vejdou do nového Jeruzaléma. Ti, kteří tato poselství odmítnou,  budou za branami města a bude na ně bez milosti vylit kalich Božího hněvu. EGW –  Rané Spisy str.256: „Bylo mi ukázáno, že tato poselství jsou kotvou Božího lidu. Ti, kteří je obdrželi a pochopili, nebudou smeteni satanovými podvody.“ A Bůh bude mít na této Zemi lid, který bude hlásat tato poselství, bude dodržovat Boží přikázání i za cenu ztráty vlastního života. Zjeveni 15,4: „Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“ Otázkou v době konce bude, koho uctíváš a koho posloucháš. Je to stejná otázka jako na počátku lidských dějin. Jsou jenom dvě volby –  Bůh nebo satan.

další články na toto téma zde 

odkaz na zdroj 

    TOPlist