Síla MODLITBY

Přátelé kamarádi všem moc přeji, aby našli sílu se modlit neboť sám Kristus nás vyzívá, neustále se modlete.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, 

buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům 

a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Amen.

 

    TOPlist