Skupinová identita • Walter Veith

    Co to znamená být zachráněn? Už jste si někdy říkali: Co když nejsem dost dobrý na to abych byl zachráněn? Je možné, že jsme opravdově neporozumněli tomu, co pro nás Kristus vykonal, když zemřel na kříži? Co nás Bible učí o skupinové identitě v Kristu? Stejně tak jako Lévi a celý Izrael byli skupinově zahrnuti v Abrahámovi, tak typologicky celé lidstvo bylo skupinově v Kristu. Dílo spásy je navrátit padlé lidstvo do jednosty s Božstvím. Tím, že Ježíš zaplatil cenu za všechny hříchy, mohl tak celému lidstvu dát nepadlý statut. Takový je plán. V kristu je naše pokání, obrácení a víra dokonalé a bez vady. Skupinově v Kristu lidstvo zaplatilo mzdy hříchu tak jistě jako Lévi zaplatil v Abrahamovi desátek. Jaké je tedy moje přičinění? Žádné. Mé jediné přičinění je toto přijmout a denně nechat umírat své já. Když Jidáš viděl Ježíše jak umývá nohy svým učedníkům, cítil opovržení. Naproti tomu Jan viděl ušlechtilost v pokoře, která pak navždy změnila jeho srdce. Jaká bude tvá odezva na povolání k pokornému životu? Pokud se soustředíme na naše selhání a chyby charakteru, můžeme zmalomyslnět. Nenechte nikoho, aby vám bral vaši víru a spasení. Nenechte si namluvit, že nejste dost dobří pro spásu, protože v Kristu jste dokonalí, naprosto bez vady.

    TOPlist