Vážné prorocké varování

Je psáno: „Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte.“ (1 Tes 5:20-21). Následující slova jsou výňatky z proroctví, která byla dána pod velkým pomazáním. Myslíme, že ten, kdo čte tato vážná prorocká varování, by jim měl věnovat pečlivou pozornost. „Věřte v Hospodina Boha svého, a stane se vám věrně; věřte prorokům jeho, a šťastně se vám povede.“ (2 Paralipomenon 20:20).
 
Velká temnota přichází na národy, které slyšely Mé evangelium, ale nechodily podle něj. Můj hněv bude zjeven proti každé bezbožnosti. Přijde to s velikou intenzitou. Mé soudy jsou skutečné a snadno nepominou. 
 
Dříve, než v soudu navštívím národy, začnu v Mém domě. Až Můj hněv přijde na světová města, Můj lid bude oddělen. Toužím po lidu bez poskvrny a bez vrásky, a takový bude Mnou zachován v době Mého hněvu, který přichází na každou nepravost a nespravedlnost.
 
 
Připravím vás na přicházející dny tvrdou cestou, která způsobí, že budete ustavičně volat ke Mně. Protože, když vše prochází snadno, lidé Mě nehledají, ale těší se z dočasného požehnání. A jakmile je požehnání vzato, pak často změní cestu, ale nepřijdou ke Mně. Ukazuji vám tyto věci, abyste Mě hledali ustavičně a s velikou pilností. Když Mě budete hledat, otevřu vám pravdy, které jste dříve neviděli, pravdy, které vám umožní obstát v posledních dnech.
 
 
Přicházející sláva a duchové podvodu
Jakmile navštívím Můj lid s mocnou obživující mocí, bude to kvůli jejich přípravě na temnotu, která přichází. Se slávou přijde velká temnota, protože sláva připraví Můj lid na temnotu. Umožním Mému lidu projít, pomocí navštívení Mého Ducha. Dejte si pozor sami na sebe, abyste se nevynášeli a nemysleli si, že jste úspěšní. Naslouchejte poslům, ale neobdivujte lidi.
 
Mnozí z těch, které mocně pomažu znameními a zázraky se povýší a padnou mimo cestu. Neudělám to proto, že bych to chtěl. Udělal jsem opatření, aby mohli obstát. Volám mnohé do této služby a vystrojuji je, ale pamatujte na to, že mnozí padnou. Mají být jako jasná světla a lidé se z nich mají těšit. Ale přijmou duchy oklamání a odvedou mnohé z mého lidu na scestí.
 
Věnujte pečlivě pozornost těmto věcem, protože v posledních dnech vyjdou duchové bludu (1 Tim 4:1), kteří odvrátí mnohé z mých pomazaných. Mnozí padnou pro různé žádosti a šířící se hřích. Avšak, pokud Mě budete hledat usilovně, vložím do vás svého Ducha (Ezech 36:27). Když se někdo obrátí napravo nebo nalevo, nebudete je následovat, ale váš pohled zůstane plně obrácen na Pána.
 
Přicházející dny budou nanejvýš nebezpečné, těžké a temné, ale bude také mocné vylití Mého Ducha na mnohá města; a mnohá budou zpustošena. Můj lid musí být vytrvale varován pokud jde o dny, které přicházejí. Mnozí se obrátí k bludným duchům, mnozí již svádějí Můj lid. Ti, kdo činí spravedlnost, jsou spravedliví. Mnozí přikrývají hříchy velkými theologickými řečmi, ale Já vás varuji před duchy oklamání, kteří učí Můj lid zlé cestě.
 
Mnozí přijdou s duchy podvodu a budou nabízet svůdná lákadla. Poznáte, že až opět navštívím svůj lid, cesta se bude víc a víc zužovat a málo bude těch, kteří po ní půjdou. Ale nenechte se oklamat, Moje cesty jsou cesty spravedlnosti. Protože, ačkoli satan přichází jako anděl světla (2 Kor 11:13-15), nenaslouchejte mu, protože ti, kdo předvádějí zázraky a nemluví spravedlnost, nejsou Moji.
 
Velmi naléhavě vás varuji, že budu soudit Můj dům, a že až přijdu, budu mít církev bez poskvrny a bez vrásky. Chci vám otevřít oči a dát vám duchovní porozumění, abyste nebyli oklamáni, ale abyste mohli přede Mnou chodit v upřímnosti srdce, milovali spravedlnost a nenáviděli každou zlou cestu. Hleďte na Mne a Já vás Duchem učiním vnímavými pro věci, které se skrývají v temnotě, které nejsou viditelné pro lidské oči.
 
Dovolte Mi, abych vás mohl vést tak, abyste mohli uvidět mocnosti temnosti a bojovat proti nim. Není to boj proti tělu a krvi, a pokud budete takto bojovat, nedosáhnete ničeho. Ale jestliže proti mocnostem temnosti necháte bojovat Mne, pak budou poraženy a Mému lidu bude přineseno vysvobození.
 
 
Cesty podvodníků
Napomínám vás, abyste pilně hledali v Písmech, co je psáno o těchto posledních dnech, protože ty věci se skutečně stanou. Ve vzrůstajícím počtu se v Mém lidu budou objevovat podvodníci, kteří budou mluvit pravdu a budou získávat pozornost lidí, protože lidé budou zkoumat Písma a říkat: „Co říkají tito lidé, je pravda.“
 
Pak, až získají srdce lidí, potom začnou vynášet zlá učení. Proto říkám, že nesmíte dávat svá srdce lidem, ani obdivovat lidské osobnosti. Protože těmito mimořádnými osobnostmi bude satan vcházet mezi Můj lid. Dávejte si pozor na svůdce (2 Tim 3:13). Myslíte si, že nějaký svůdce bude mávat nějakou novou herezí a vytrubovat to před lidmi?
 
Bude mluvit slova spravedlnosti a pravdy a bude se projevovat jako služebník světla, který hlásá Slovo. Lidská srdce budou získána. Budou vynášet svá učení a lidé budou oklamáni. Lidé budou říkat: „Copak neříká to a to? A copak to nezkoumáme Slovem? Je to tedy služebník spravedlnosti. To, co teď říká sice ve Slovu nevidíme, ale musí to být pravda, protože ostatní věci, které říkal byly pravdivé.“
 
Nenechte se oklamat, protože podvodník se nejdříve bude snažit získat srdce mnohých a teprve potom přinese svá zákeřná učení. Nedokážete rozeznat ty, kteří jsou Moji, a ty kteří nejsou Moji, jakmile začnou kázat. Ustavičně Mne hledejte a jakmile budou vynesena tato učení, budete mít svědectví ve svém srdci, že nejsou ode Mne. Nebojte se, proto jsem vás varoval.
 
Mnozí budou podvedeni, ale pokud budete chodit ve svatosti a upřímnosti před Pánem, vaše oči budou otevřeny a Pán vás bude chránit. Pokud budete ustavičně hledět na Pána, poznáte, jakmile se učení změní, a nebudete do něho zataženi. Pokud je vaše srdce pravé, Já vás podržím a pokud budete ustavičně hledět na Mne, Já vás pozvednu.
 
Služebníci spravedlnosti budou tohoto druhu: Jejich život bude souhlasit se Slovem a jejich ústa budou přinášet celou pravdu, nebude to směs. Jakmile se objeví směs, poznáte, že to není služebník spravedlnosti. Svůdci nejprve mluví pravdu a pak blud, aby zakryli své zamilované hříchy. Proto, vás nabádám a přikazuji vám, abyste studovali Písma, která se vtahují k duchům bludu, protože to je jedno z největších nebezpečí v těchto posledních dnech.
 
Žádám, abyste byli pevně ustaveni v Mém Slovu a ne v lidských osobnostech, abyste nebyli zmítáni, když tak mnozí budou zmítáni. Já vás podržím na cestách spravedlnosti. Dávejte si pozor a nenásledujte duchy podvodu, kteří se již projevují. Pilně se Mne dotazujte jakmile uslyšíte něco, co jste v Mém Slovu neviděli a nedržte se osob, které obdivují lidé, protože to je velmi účinná metoda, kterou satan zajme mnohé z Mého lidu.
 
 
Cesta vítězství
Přišel jsem, abyste měli život a měli ho v hojnosti, abyste vítězili kde jsem zvítězil Já. Na kříži jsem zvítězil nad všemi satanovými mocnostmi a povolal jsem vás, abyste šli tou stejnou cestou. To se děje tehdy, když váš život je na kříži, a pak budete poznávat vítězství, jaké jsem prožil Já. Pokud jste na kříži a usazeni ve Mně, pak poznáte moc vzkříšení.
 
Až přijdu ve své slávě, budou zlomena knížata a mocnosti v nadzemských oblastech. Netrapte se, protože jsem vám dal moc, kterou můžete šlapat na mocnosti temnosti a vycházet vítězně. To se stalo na kříži, kde jsem zvítězil nad všemi mocnostmi nepřítele. Můj život bude proudit skrz vás, když vstoupíte do těchto drahocenných pravd.
 
Hleďte na Mne a přivlastňujte si Můj život. Když jsou vaše oči a žádosti obrácené na Mne, a když víte, co je to být ukřižován se Mnou, pak budete žít a vaše pomazání poroste. To se nestalo v Mém životě, když jsem chodil po zemi, ale stalo se to v Mém životě, když jsem byl na kříži, kde jsem veřejně zkazil knížatstva a mocnosti (Kol 2:15). Ukazuji vám pravdu, která způsobí, že budete přemáhat, že budete mít moc nad tím zlým, pravdu, která vás osvobodí i ty kolem vás.
 
Máte také poznat společenství Mých utrpení. Není jiná cesta, kterou byste mohli dojít účasti na této nebeské slávě a vládnout se Mnou. „A trpíme-li, budeme také spolu s ním kralovati“ (2 Timoteovi 2:12 ). Toužím, aby se tyto pravdy staly ve vás realitou. Když je zachováte, vysvobodíte mnohé, kteří jsou v otroctví.
 
Budete mít zjevení o těch, kteří jsou v temnosti a budete mít klíče k vysvobození zajatců. Mnozí touží vysvobozovat, ale nemají klíče. Na kříži budete ustavičně poznávat moc Mého vzkříšení, abyste mohli mít účast i na Mé slávě. Pokud jste ochotni chodit se Mnou a radovat se v utrpeních, budete účastníky Mé slávy. Hleďte na Mne, protože potřebujete mít moc přemáhat toho zlého a otroctví v životech jiných lidí.
 
Pokud se budete skutečně sami soudit, nebudete souzeni (1 Kor 11:31). Když hledáte Moji tvář a toužíte být Mnou očišťováni ve vší pravdě a upřímnosti srdce, budu vás soudit v skrytém místě a věci, které jsou v skrytém místě vašeho srdce, nebudou zjeveny jiným.
 
Budu to činit v skrytosti a žádný člověk to nepozná. A zahanbení, které bude vidět na mnohých tvářích, nebude vidět na vaši tváři. Proto vás poučuji v lásce a milosrdenství, a proto jsem řekl, že když člověk soudí sám sebe, nebude souzen. Nechci, aby hanba mých lidí byla viděna všemi ostatními. Ale jak mohu soudit svět, když nejprve nesoudím svůj vlastní dům? Naslouchejte těmto věcem, které vám sděluji. Pokud Mi nebudete naslouchat, vaše hanba bude zjevena všem.
 
 
Boží část a naše část
V Mém životě na zemi na Mně spočívalo veliké pomazání. Přesto, pokušení byla veliká ze všech stran, jednou tím, jindy jiným způsobem. Nejprve Mi byla nabídnuta sláva zemských království a pak Mi zlořečili a pronásledovali Mne. Mým lidem bude dána velká sláva, avšak i pokušení ze všech stran bude zesíleno.
 
Nemyslete si, že se slávou nepřijdou žádná pokušení a pronásledování. Sláva Mé církve bude veliká, ale také bude velké pokušení od zlého, aby odvrátil Mé lidi od Mých cest. Já vás varuji, že až bude zjevena sláva, pokušení bude tak velké, že nakonec velmi málo těch, kteří začali, také dokončí. Nejdříve jim bude nabídnut velký světský majetek a potom zlořečení a nedůvěra.
 
Přemýšlejte o vašem Pánu, že jak chodil On, tak tomu bude i s vámi. Bude potřeba velikého chtění. Někdy každý povstane proti vám, prostě proto, aby vás odvrátil od směru, který jsem vám uložil. Je o Mně psáno,  že „proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, abych šel směrem, který pro Mne Otec stanovil.“ (Iz 50:7).
 
Jestliže chcete dokončit směr, který vám určil Pán, budete muset nastavit tvář jako křemen a s velkou odhodlaností jít směrem, který vám byl určen. Mnozí z vašich milovaných a z těch, kdo jdou s vámi, vás budou přemlouvat, a pokoušet se vás odvrátit od určeného směru. Budou k vám mluvit mnohými slovy, která se budou zdát správná v přirozené oblasti. Cožpak Kristus nekáral Petra, který by Jej jinak odvrátil od směru, který připravil Bůh? (Mat 16:22-23)
 
Porozumějte těmto dvěma věcem a vážně o nich přemýšlejte: Pronásledování a temnota mají být stejně veliké jako sláva, aby se pokusily odvrátit vyvolené a pomazané od cesty, kterou jim určil Pán. Mnozí začnou, ale nemnozí budou schopni dokončit, kvůli velikosti milosti, která bude potřeba k vytrvání až do konce. Pokušení a pronásledování vašeho Pána byla nepřetržitá.
 
Byl pokoušen od satana mnohými způsoby během celého svého života a dokonce i na kříži, kdy bezbožníci křičeli: „Jsi-li Kristus, sestup s kříže.“ Nemyslete si, že bude nějaká doba bez pronásledování, protože to tak bude od doby vašeho pomazání, přes těžkosti a velké pronásledování až do konce. Pán vás musí připravit, abyste byli vítězi ve všech věcech, abyste byli schopni dokončit. Pronásledování bude narůstat, tak jak bude narůstat pomazání.
 
Pán Bůh povede svůj lid po cestách soudu a spravedlnosti a přivede je na místo, které pro ně vybral. Pán vybral pro své lidi místo spravedlnosti a svatosti, kde bude přebývat s nimi a všichni, které Pán vede, budou přivedeni na toto svaté místo, protože Pán má potěšení přebývat ve svém lidu a projevovat se prostřednictvím svého lidu.
 
Pánova svatost bude projevena skrze Jeho lid. Dovolte Pánu, aby vás vedl na těžká místa. On vedl svůj starodávný lid místy, kde žádný člověk nebydlel, kudy žádný člověk neprošel – na místo velikého nebezpečí a stínu smrti. Pán skutečně povede svůj lid takovými místy a přesto je nakonec dovede na místo veliké slávy. Porozumějte, že cesta ke slávě je plná velkého nebezpečí a mnozí odpadnou nalevo nebo napravo, mnozí se utáboří na nižší úrovni, ale Pán má místo svatosti a v jeho lidu žádná nečistota neobstojí. 
 
Vložte svoji důvěru v Něho a On vás přivede na místo svatosti. On touží uvést své lidi do veliké slávy, jaká ještě nikdy nebyla zjevena. To Pán učiní pro ty, kdo složili svoji důvěru v Něm. Je to místo temnosti a velkého nebezpečí, které odděluje Jeho lid, kde se Pán mezi nimi bude procházet. On je bude chránit před hlasy, které by je odvrátily od Jeho cesty.
 
On je převede přes místa temnoty a vyvede přes falešné cesty ven, do světla Jeho slávy. On se bude velice radovat ze svých milovaných a způsobí, abyste byli naplněni nevypravitelnou radostí. On touží vést svůj lid na nové místo milosti a slávy, kde On skutečně bude přebývat mezi nimi. Vložte svoji naději v Něho a On vás jistě uvede na toto nové místo.
 
Nebojte se dnů, které přicházejí, ale mějte pravou bázeň, abyste chodili tak, abyste se líbili Pánu. Já v této době uspořádávám a vystrojuji Moji církev, aby skutečně byla čistá, bez poskvrny a bez vrásky. Já budu v Mých milovaných dělat dílo, jaké nebylo vidět od založení světa. Ukázal jsem ti tyto věci, že máš pilně hledat Pána celým svým srdcem, a že máš být ochráncem Jeho lidí.
 
Neběhejte od jednoho ke druhému, protože Pán to zařídil tak, že spasení je v Něm, pouze v Něm. Neobracej se k tomuto pastýři, nebo k tamtomu, protože na zemi přijde veliké rozptýlení. Proto hleď k Němu, protože Jedině On ti dá jasno v těchto věcech. Nehleď sem ani tam, protože prameny, které kdysi měly vodu, už ji mít nebudou. Ale pokud budeš pilně hledat Jeho, On zvětší tvoji sílu a tvoji víru, On tě může připravit pro dobu, která přichází.
 
Pravdy, které jsem vám zjevil, se musí stát součástí vás samých, nejenom nějakým zážitkem, ale částí vaší přirozenosti. Copak není psáno, že požaduji pravdu v skrytých (vnitřních, tajných) místech? Je to Pánova pravda, vyjádřená celou vaší bytostí a ta vás udrží. Mnozí budou okoušet pravdu, ale pravda se musí stát součástí vás, vašeho života.
 
Když se na vás dívají muži a ženy, oni nechtějí jenom slyšet hlas, ale vidět vyjádření pravdy. Mnozí budou poraženi, protože nejsou stálí v Mých cestách a protože nedovolili, aby se pravda stala součástí jich samotných. Ukazuji vám tyto pravdy, abyste mohli být připraveni, všechno vykonali a stáli. (Ef 6:13)

 
Autor: Stanley Frodsham - A Solemn Prophetic Warning
 
 
 
Je psáno: „Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte.“ (1. Tes 5,20-21).
Následující slova jsou výňatky z proroctví, která byla dána pod velkým pomazáním. Myslíme, že ten,
kdo čte tato vážná prorocká varování, by jim měl věnovat pečlivou pozornost. „Věřte v Hospodina Boha
svého, a stane se vám věrně; věřte prorokům jeho, a šťastně se vám povede.“ (2. Par 20,20).
Velká temnota přichází na národy, které slyšely Mé evangelium, ale nechodily podle něj. Můj hněv bude
zjeven proti každé bezbožnosti. Přijde to s velikou intenzitou. Mé soudy jsou skutečné a snadno nepominou.
Dříve, než v soudu navštívím národy, začnu v Mém domě. Až Můj hněv přijde na světová města, Můj
lid bude oddělen. Toužím po lidu bez poskvrny a bez vrásky, a takový bude Mnou zachován v době
Mého hněvu, který přichází na každou nepravost a nespravedlnost.
Připravím vás na přicházející dny tvrdou cestou, která způsobí, že budete ustavičně volat ke Mně. Protože,
když vše prochází snadno, lidé Mě nehledají, ale těší se z dočasného požehnání. A jakmile je požehnání
vzato, pak často změní cestu, ale nepřijdou ke Mně. Ukazuji vám tyto věci, abyste Mě hledali
ustavičně a s velikou pilností. Když Mě budete hledat, otevřu vám pravdy, které jste dříve neviděli,
pravdy, které vám umožní obstát v posledních dnech.
Přicházející sláva a duchové podvodu
Jakmile navštívím Můj lid s mocnou obživující mocí, bude to kvůli jejich přípravě na temnotu, která
přichází. Se slávou přijde velká temnota, protože sláva připraví Můj lid na temnotu. Umožním Mému
lidu projít, pomocí navštívení Mého Ducha. Dejte si pozor sami na sebe, abyste se nevynášeli a nemysleli
si, že jste úspěšní. Naslouchejte poslům, ale neobdivujte lidi.
Mnozí z těch, které mocně pomažu znameními, a zázraky se povýší a padnou mimo cestu. Neudělám to
proto, že bych to chtěl. Udělal jsem opatření, aby mohli obstát. Volám mnohé do této služby a vystroju2
ji je, ale pamatujte na to, že mnozí padnou. Mají být jako jasná světla a lidé se z nich mají těšit. Ale přijmou
duchy oklamání a odvedou mnohé z mého lidu na scestí.
Věnujte pečlivě pozornost těmto věcem, protože v posledních dnech vyjdou duchové bludu (1. Tim
4,1), kteří odvrátí mnohé z mých pomazaných. Mnozí padnou pro různé žádosti a šířící se hřích. Avšak
pokud Mě budete hledat usilovně, vložím do vás svého Ducha (Ez 36,27). Když se někdo obrátí napravo
nebo nalevo, nebudete je následovat, ale váš pohled zůstane plně obrácen na Pána.
Přicházející dny budou nanejvýš nebezpečné, těžké a temné, ale bude také mocné vylití Mého Ducha
na mnohá města; a mnohá budou zpustošena. Můj lid musí být vytrvale varován, pokud jde o dny, které
přicházejí. Mnozí se obrátí k bludným duchům, mnozí již svádějí Můj lid. Ti, kdo činí spravedlnost,
jsou spravedliví. Mnozí přikrývají hříchy velkými theologickými řečmi, ale Já vás varuji před duchy
oklamání, kteří učí Můj lid zlé cestě.
Mnozí přijdou s duchy podvodu a budou nabízet svůdná lákadla. Poznáte, že až opět navštívím svůj lid,
cesta se bude víc a víc zužovat a málo bude těch, kteří po ní půjdou. Ale nenechte se oklamat, Moje
cesty jsou cesty spravedlnosti. Protože, ačkoli satan přichází jako anděl světla (2. Kor 11,13-15), nenaslouchejte
mu, protože ti, kdo předvádějí zázraky a nemluví spravedlnost, nejsou Moji.
Velmi naléhavě vás varuji, že budu soudit Můj dům, a že až přijdu, budu mít církev bez poskvrny a bez
vrásky. Chci vám otevřít oči a dát vám duchovní porozumění, abyste nebyli oklamáni, ale abyste mohli
přede Mnou chodit v upřímnosti srdce, milovali spravedlnost a nenáviděli každou zlou cestu. Hleďte na
Mne a Já vás Duchem učiním vnímavými pro věci, které se skrývají v temnotě, které nejsou viditelné
pro lidské oči.
Dovolte Mi, abych vás mohl vést tak, abyste mohli uvidět mocnosti temnosti a bojovat proti nim. Není
to boj proti tělu a krvi, a pokud budete takto bojovat, nedosáhnete ničeho. Ale jestliže proti mocnostem
temnosti necháte bojovat Mne, pak budou poraženy a Mému lidu bude přineseno vysvobození.
Cesty podvodníků
Napomínám vás, abyste pilně hledali v Písmech, co je psáno o těchto posledních dnech, protože ty věci
se skutečně stanou. Ve vzrůstajícím počtu se v Mém lidu budou objevovat podvodníci, kteří budou
mluvit pravdu a budou získávat pozornost lidí, protože lidé budou zkoumat Písma a říkat: „Co říkají tito
lidé, je pravda.“
Pak, až získají srdce lidí, potom začnou vynášet zlá učení. Proto říkám, že nesmíte dávat svá srdce lidem,
ani obdivovat lidské osobnosti. Protože těmito mimořádnými osobnostmi bude satan vcházet mezi
Můj lid. Dávejte si pozor na svůdce (2. Tim 3,13). Myslíte si, že nějaký svůdce bude mávat nějakou
novou herezí a vytrubovat to před lidmi?
Bude mluvit slova spravedlnosti a pravdy a bude se projevovat jako služebník světla, který hlásá Slovo.
Lidská srdce budou získána. Budou vynášet svá učení a lidé budou oklamáni. Lidé budou říkat: „Copak
neříká to a to? A copak to nezkoumáme Slovem? Je to tedy služebník spravedlnosti. To, co teď říká, sice
ve Slovu nevidíme, ale musí to být pravda, protože ostatní věci, které říkal, byly pravdivé.“
Nenechte se oklamat, protože podvodník se nejdříve bude snažit získat srdce mnohých a teprve potom
přinese svá zákeřná učení. Nedokážete rozeznat ty, kteří jsou Moji, a ty kteří nejsou Moji, jakmile začnou
kázat. Ustavičně Mne hledejte, a jakmile budou vynesena tato učení, budete mít svědectví ve
svém srdci, že nejsou ode Mne. Nebojte se, proto jsem vás varoval.
Mnozí budou podvedeni, ale pokud budete chodit ve svatosti a upřímnosti před Pánem, vaše oči budou
otevřeny a Pán vás bude chránit. Pokud budete ustavičně hledět na Pána, poznáte, jakmile se učení
změní, a nebudete do něho zataženi. Pokud je vaše srdce pravé, Já vás podržím a pokud budete ustavičně
hledět na Mne, Já vás pozvednu.
Služebníci spravedlnosti budou tohoto druhu: Jejich život bude souhlasit se Slovem a jejich ústa budou
přinášet celou pravdu, nebude to směs. Jakmile se objeví směs, poznáte, že to není služebník spravedlnosti.
Svůdci nejprve mluví pravdu a pak blud, aby zakryli své zamilované hříchy. Proto, vás nabádám
a přikazuji vám, abyste studovali Písma, která se vtahují k duchům bludu, protože to je jedno
z největších nebezpečí v těchto posledních dnech.
Žádám, abyste byli pevně ustaveni v Mém Slovu a ne v lidských osobnostech, abyste nebyli zmítáni,
když tak mnozí budou zmítáni. Já vás podržím na cestách spravedlnosti. Dávejte si pozor a nenásleduj3
te duchy podvodu, kteří se již projevují. Pilně se Mne dotazujte, jakmile uslyšíte něco, co jste v Mém
Slovu neviděli a nedržte se osob, které obdivují lidé, protože to je velmi účinná metoda, kterou satan
zajme mnohé z Mého lidu.
Cesta vítězství
Přišel jsem, abyste měli život a měli ho v hojnosti, abyste vítězili, kde jsem zvítězil Já. Na kříži jsem
zvítězil nad všemi satanovými mocnostmi a povolal jsem vás, abyste šli tou stejnou cestou. To se děje
tehdy, když váš život je na kříži, a pak budete poznávat vítězství, jaké jsem prožil Já. Pokud jste na kříži
a usazeni ve Mně, pak poznáte moc vzkříšení.
Až přijdu ve své slávě, budou zlomena knížata a mocnosti v nadzemských oblastech. Netrapte se, protože
jsem vám dal moc, kterou můžete šlapat na mocnosti temnosti a vycházet vítězně. To se stalo na
kříži, kde jsem zvítězil nad všemi mocnostmi nepřítele. Můj život bude proudit skrz vás, když vstoupíte
do těchto drahocenných pravd.
Hleďte na Mne a přivlastňujte si Můj život. Když jsou vaše oči a žádosti obrácené na Mne, a když víte,
co je to být ukřižován se Mnou, pak budete žít a vaše pomazání poroste. To se nestalo v Mém životě,
když jsem chodil po zemi, ale stalo se to v Mém životě, když jsem byl na kříži, kde jsem veřejně zkazil
knížatstva a mocnosti (Kol 2,15). Ukazuji vám pravdu, která způsobí, že budete přemáhat, že budete
mít moc nad tím zlým, pravdu, která vás osvobodí i ty kolem vás.
Máte také poznat společenství Mých utrpení. Není jiná cesta, kterou byste mohli dojít účasti na této nebeské
slávě a vládnout se Mnou. „A trpíme-li, budeme také spolu s ním kralovat“ (2. Tim 2,12). Toužím,
aby se tyto pravdy staly ve vás realitou. Když je zachováte, vysvobodíte mnohé, kteří jsou
v otroctví.
Budete mít zjevení o těch, kteří jsou v temnosti, a budete mít klíče k vysvobození zajatců. Mnozí touží
vysvobozovat, ale nemají klíče. Na kříži budete ustavičně poznávat moc Mého vzkříšení, abyste mohli
mít účast i na Mé slávě. Pokud jste ochotni chodit se Mnou a radovat se v utrpeních, budete účastníky
Mé slávy. Hleďte na Mne, protože potřebujete mít moc přemáhat toho zlého a otroctví v životech jiných
lidí.
Pokud se budete skutečně sami soudit, nebudete souzeni (1. Kor 11,31). Když hledáte Moji tvář a toužíte
být Mnou očišťováni ve vší pravdě a upřímnosti srdce, budu vás soudit v skrytém místě a věci, které
jsou v skrytém místě vašeho srdce, nebudou zjeveny jiným.
Budu to činit v skrytosti a žádný člověk to nepozná. A zahanbení, které bude vidět na mnohých tvářích,
nebude vidět na vaši tváři. Proto vás poučuji v lásce a milosrdenství, a proto jsem řekl, že když člověk
soudí sám sebe, nebude souzen. Nechci, aby hanba mých lidí byla viděna všemi ostatními. Ale jak mohu
soudit svět, když nejprve nesoudím svůj vlastní dům? Naslouchejte těmto věcem, které vám sděluji.
Pokud Mi nebudete naslouchat, vaše hanba bude zjevena všem.
Boží část a naše část
V Mém životě na zemi na Mně spočívalo veliké pomazání. Přesto, pokušení byla veliká ze všech stran,
jednou tím, jindy jiným způsobem. Nejprve Mi byla nabídnuta sláva zemských království a pak Mi zlořečili
a pronásledovali Mne. Mým lidem bude dána velká sláva, avšak i pokušení ze všech stran bude
zesíleno.
Nemyslete si, že se slávou nepřijdou žádná pokušení a pronásledování. Sláva Mé církve bude veliká,
ale také bude velké pokušení od zlého, aby odvrátil Mé lidi od Mých cest. Já vás varuji, že až bude zjevena
sláva, pokušení bude tak velké, že nakonec velmi málo těch, kteří začali, také dokončí. Nejdříve
jim bude nabídnut velký světský majetek a potom zlořečení a nedůvěra.
Přemýšlejte o vašem Pánu, že jak chodil On, tak tomu bude i s vámi. Bude potřeba velikého chtění.
Někdy každý povstane proti vám, prostě proto, aby vás odvrátil od směru, který jsem vám uložil. Je o
Mně psáno, že „proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, abych šel směrem, který pro
Mne Otec stanovil.“ (Iz 50,7).
Jestliže chcete dokončit směr, který vám určil Pán, budete muset nastavit tvář jako křemen a s velkou
odhodlaností jít směrem, který vám byl určen. Mnozí z vašich milovaných a z těch, kdo jdou s vámi,
vás budou přemlouvat, a pokoušet se vás odvrátit od určeného směru. Budou k vám mluvit mnohými
4
slovy, která se budou zdát správná v přirozené oblasti. Cožpak Kristus nekáral Petra, který by Jej jinak
odvrátil od směru, který připravil Bůh? (Mat 16,22-23)
Porozumějte těmto dvěma věcem a vážně o nich přemýšlejte: Pronásledování a temnota mají být stejně
veliké jako sláva, aby se pokusily odvrátit vyvolené a pomazané od cesty, kterou jim určil Pán. Mnozí
začnou, ale nemnozí budou schopni dokončit, kvůli velikosti milosti, která bude potřeba k vytrvání až
do konce. Pokušení a pronásledování vašeho Pána byla nepřetržitá.
Byl pokoušen od satana mnohými způsoby během celého svého života a dokonce i na kříži, kdy bezbožníci
křičeli: „Jsi-li Kristus, sestup s kříže.“ Nemyslete si, že bude nějaká doba bez pronásledování,
protože to tak bude od doby vašeho pomazání, přes těžkosti a velké pronásledování až do konce. Pán
vás musí připravit, abyste byli vítězi ve všech věcech, abyste byli schopni dokončit. Pronásledování
bude narůstat, tak jak bude narůstat pomazání.
Pán Bůh povede svůj lid po cestách soudu a spravedlnosti a přivede je na místo, které pro ně vybral.
Pán vybral pro své lidi místo spravedlnosti a svatosti, kde bude přebývat s nimi a všichni, které Pán vede,
budou přivedeni na toto svaté místo, protože Pán má potěšení přebývat ve svém lidu a projevovat se
prostřednictvím svého lidu.
Pánova svatost bude projevena skrze Jeho lid. Dovolte Pánu, aby vás vedl na těžká místa. On vedl svůj
starodávný lid místy, kde žádný člověk nebydlel, kudy žádný člověk neprošel – na místo velikého nebezpečí
a stínu smrti. Pán skutečně povede svůj lid takovými místy, a přesto je nakonec dovede na místo
veliké slávy. Porozumějte, že cesta ke slávě je plná velkého nebezpečí a mnozí odpadnou nalevo nebo
napravo, mnozí se utáboří na nižší úrovni, ale Pán má místo svatosti a v jeho lidu žádná nečistota
neobstojí.
Vložte svoji důvěru v Něho a On vás přivede na místo svatosti. On touží uvést své lidi do veliké slávy,
jaká ještě nikdy nebyla zjevena. To Pán učiní pro ty, kdo složili svoji důvěru v Něm. Je to místo temnosti
a velkého nebezpečí, které odděluje Jeho lid, kde se Pán mezi nimi bude procházet. On je bude
chránit před hlasy, které by je odvrátily od Jeho cesty.
On je převede přes místa temnoty a vyvede přes falešné cesty ven, do světla Jeho slávy. On se bude velice
radovat ze svých milovaných a způsobí, abyste byli naplněni nevypravitelnou radostí. On touží vést
svůj lid na nové místo milosti a slávy, kde On skutečně bude přebývat mezi nimi. Vložte svoji naději
v Něho a On vás jistě uvede na toto nové místo.
Nebojte se dnů, které přicházejí, ale mějte pravou bázeň, abyste chodili tak, abyste se líbili Pánu. Já
v této době uspořádávám a vystrojuji Moji církev, aby skutečně byla čistá, bez poskvrny a bez vrásky.
Já budu v Mých milovaných dělat dílo, jaké nebylo vidět od založení světa. Ukázal jsem ti tyto věci, že
máš pilně hledat Pána celým svým srdcem, a že máš být ochráncem Jeho lidí.
Neběhejte od jednoho ke druhému, protože Pán to zařídil tak, že spasení je v Něm, pouze v Něm. Neobracej
se k tomuto pastýři, nebo k tamtomu, protože na zemi přijde veliké rozptýlení. Proto hleď
k Němu, protože Jedině On ti dá jasno v těchto věcech. Nehleď sem ani tam, protože prameny, které
kdysi měly vodu, už ji mít nebudou. Ale pokud budeš pilně hledat Jeho, On zvětší tvoji sílu a tvoji víru,
On tě může připravit pro dobu, která přichází.
Pravdy, které jsem vám zjevil, se musí stát součástí vás samých, nejenom nějakým zážitkem, ale částí
vaší přirozenosti. Copak není psáno, že požaduji pravdu v skrytých (vnitřních, tajných) místech? Je to
Pánova pravda, vyjádřená celou vaší bytostí a ta vás udrží. Mnozí budou okoušet pravdu, ale pravda se
musí stát součástí vás, vašeho života.
Když se na vás dívají muži a ženy, oni nechtějí jenom slyšet hlas, ale vidět vyjádření pravdy. Mnozí
budou poraženi, protože nejsou stálí v Mých cestách a protože nedovolili, aby se pravda stala součástí
jich samotných. Ukazuji vám tyto pravdy, abyste mohli být připraveni, všechno vykonali a stáli. (Ef
6,13)
Autor: Stanley Frodsham – A Solemn Prophetic WarningJe psáno: „Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte.“ (1. Tes 5,20-21).
Následující slova jsou výňatky z proroctví, která byla dána pod velkým pomazáním. Myslíme, že ten,
kdo čte tato vážná prorocká varování, by jim měl věnovat pečlivou pozornost. „Věřte v Hospodina Boha
svého, a stane se vám věrně; věřte prorokům jeho, a šťastně se vám povede.“ (2. Par 20,20).
Velká temnota přichází na národy, které slyšely Mé evangelium, ale nechodily podle něj. Můj hněv bude
zjeven proti každé bezbožnosti. Přijde to s velikou intenzitou. Mé soudy jsou skutečné a snadno nepominou.
Dříve, než v soudu navštívím národy, začnu v Mém domě. Až Můj hněv přijde na světová města, Můj
lid bude oddělen. Toužím po lidu bez poskvrny a bez vrásky, a takový bude Mnou zachován v době
Mého hněvu, který přichází na každou nepravost a nespravedlnost.
Připravím vás na přicházející dny tvrdou cestou, která způsobí, že budete ustavičně volat ke Mně. Protože,
když vše prochází snadno, lidé Mě nehledají, ale těší se z dočasného požehnání. A jakmile je požehnání
vzato, pak často změní cestu, ale nepřijdou ke Mně. Ukazuji vám tyto věci, abyste Mě hledali
ustavičně a s velikou pilností. Když Mě budete hledat, otevřu vám pravdy, které jste dříve neviděli,
pravdy, které vám umožní obstát v posledních dnech.
Přicházející sláva a duchové podvodu
Jakmile navštívím Můj lid s mocnou obživující mocí, bude to kvůli jejich přípravě na temnotu, která
přichází. Se slávou přijde velká temnota, protože sláva připraví Můj lid na temnotu. Umožním Mému
lidu projít, pomocí navštívení Mého Ducha. Dejte si pozor sami na sebe, abyste se nevynášeli a nemysleli
si, že jste úspěšní. Naslouchejte poslům, ale neobdivujte lidi.
Mnozí z těch, které mocně pomažu znameními, a zázraky se povýší a padnou mimo cestu. Neudělám to
proto, že bych to chtěl. Udělal jsem opatření, aby mohli obstát. Volám mnohé do této služby a vystroju2
ji je, ale pamatujte na to, že mnozí padnou. Mají být jako jasná světla a lidé se z nich mají těšit. Ale přijmou
duchy oklamání a odvedou mnohé z mého lidu na scestí.
Věnujte pečlivě pozornost těmto věcem, protože v posledních dnech vyjdou duchové bludu (1. Tim
4,1), kteří odvrátí mnohé z mých pomazaných. Mnozí padnou pro různé žádosti a šířící se hřích. Avšak
pokud Mě budete hledat usilovně, vložím do vás svého Ducha (Ez 36,27). Když se někdo obrátí napravo
nebo nalevo, nebudete je následovat, ale váš pohled zůstane plně obrácen na Pána.
Přicházející dny budou nanejvýš nebezpečné, těžké a temné, ale bude také mocné vylití Mého Ducha
na mnohá města; a mnohá budou zpustošena. Můj lid musí být vytrvale varován, pokud jde o dny, které
přicházejí. Mnozí se obrátí k bludným duchům, mnozí již svádějí Můj lid. Ti, kdo činí spravedlnost,
jsou spravedliví. Mnozí přikrývají hříchy velkými theologickými řečmi, ale Já vás varuji před duchy
oklamání, kteří učí Můj lid zlé cestě.
Mnozí přijdou s duchy podvodu a budou nabízet svůdná lákadla. Poznáte, že až opět navštívím svůj lid,
cesta se bude víc a víc zužovat a málo bude těch, kteří po ní půjdou. Ale nenechte se oklamat, Moje
cesty jsou cesty spravedlnosti. Protože, ačkoli satan přichází jako anděl světla (2. Kor 11,13-15), nenaslouchejte
mu, protože ti, kdo předvádějí zázraky a nemluví spravedlnost, nejsou Moji.
Velmi naléhavě vás varuji, že budu soudit Můj dům, a že až přijdu, budu mít církev bez poskvrny a bez
vrásky. Chci vám otevřít oči a dát vám duchovní porozumění, abyste nebyli oklamáni, ale abyste mohli
přede Mnou chodit v upřímnosti srdce, milovali spravedlnost a nenáviděli každou zlou cestu. Hleďte na
Mne a Já vás Duchem učiním vnímavými pro věci, které se skrývají v temnotě, které nejsou viditelné
pro lidské oči.
Dovolte Mi, abych vás mohl vést tak, abyste mohli uvidět mocnosti temnosti a bojovat proti nim. Není
to boj proti tělu a krvi, a pokud budete takto bojovat, nedosáhnete ničeho. Ale jestliže proti mocnostem
temnosti necháte bojovat Mne, pak budou poraženy a Mému lidu bude přineseno vysvobození.
Cesty podvodníků
Napomínám vás, abyste pilně hledali v Písmech, co je psáno o těchto posledních dnech, protože ty věci
se skutečně stanou. Ve vzrůstajícím počtu se v Mém lidu budou objevovat podvodníci, kteří budou
mluvit pravdu a budou získávat pozornost lidí, protože lidé budou zkoumat Písma a říkat: „Co říkají tito
lidé, je pravda.“
Pak, až získají srdce lidí, potom začnou vynášet zlá učení. Proto říkám, že nesmíte dávat svá srdce lidem,
ani obdivovat lidské osobnosti. Protože těmito mimořádnými osobnostmi bude satan vcházet mezi
Můj lid. Dávejte si pozor na svůdce (2. Tim 3,13). Myslíte si, že nějaký svůdce bude mávat nějakou
novou herezí a vytrubovat to před lidmi?
Bude mluvit slova spravedlnosti a pravdy a bude se projevovat jako služebník světla, který hlásá Slovo.
Lidská srdce budou získána. Budou vynášet svá učení a lidé budou oklamáni. Lidé budou říkat: „Copak
neříká to a to? A copak to nezkoumáme Slovem? Je to tedy služebník spravedlnosti. To, co teď říká, sice
ve Slovu nevidíme, ale musí to být pravda, protože ostatní věci, které říkal, byly pravdivé.“
Nenechte se oklamat, protože podvodník se nejdříve bude snažit získat srdce mnohých a teprve potom
přinese svá zákeřná učení. Nedokážete rozeznat ty, kteří jsou Moji, a ty kteří nejsou Moji, jakmile začnou
kázat. Ustavičně Mne hledejte, a jakmile budou vynesena tato učení, budete mít svědectví ve
svém srdci, že nejsou ode Mne. Nebojte se, proto jsem vás varoval.
Mnozí budou podvedeni, ale pokud budete chodit ve svatosti a upřímnosti před Pánem, vaše oči budou
otevřeny a Pán vás bude chránit. Pokud budete ustavičně hledět na Pána, poznáte, jakmile se učení
změní, a nebudete do něho zataženi. Pokud je vaše srdce pravé, Já vás podržím a pokud budete ustavičně
hledět na Mne, Já vás pozvednu.
Služebníci spravedlnosti budou tohoto druhu: Jejich život bude souhlasit se Slovem a jejich ústa budou
přinášet celou pravdu, nebude to směs. Jakmile se objeví směs, poznáte, že to není služebník spravedlnosti.
Svůdci nejprve mluví pravdu a pak blud, aby zakryli své zamilované hříchy. Proto, vás nabádám
a přikazuji vám, abyste studovali Písma, která se vtahují k duchům bludu, protože to je jedno
z největších nebezpečí v těchto posledních dnech.
Žádám, abyste byli pevně ustaveni v Mém Slovu a ne v lidských osobnostech, abyste nebyli zmítáni,
když tak mnozí budou zmítáni. Já vás podržím na cestách spravedlnosti. Dávejte si pozor a nenásleduj3
te duchy podvodu, kteří se již projevují. Pilně se Mne dotazujte, jakmile uslyšíte něco, co jste v Mém
Slovu neviděli a nedržte se osob, které obdivují lidé, protože to je velmi účinná metoda, kterou satan
zajme mnohé z Mého lidu.
Cesta vítězství
Přišel jsem, abyste měli život a měli ho v hojnosti, abyste vítězili, kde jsem zvítězil Já. Na kříži jsem
zvítězil nad všemi satanovými mocnostmi a povolal jsem vás, abyste šli tou stejnou cestou. To se děje
tehdy, když váš život je na kříži, a pak budete poznávat vítězství, jaké jsem prožil Já. Pokud jste na kříži
a usazeni ve Mně, pak poznáte moc vzkříšení.
Až přijdu ve své slávě, budou zlomena knížata a mocnosti v nadzemských oblastech. Netrapte se, protože
jsem vám dal moc, kterou můžete šlapat na mocnosti temnosti a vycházet vítězně. To se stalo na
kříži, kde jsem zvítězil nad všemi mocnostmi nepřítele. Můj život bude proudit skrz vás, když vstoupíte
do těchto drahocenných pravd.
Hleďte na Mne a přivlastňujte si Můj život. Když jsou vaše oči a žádosti obrácené na Mne, a když víte,
co je to být ukřižován se Mnou, pak budete žít a vaše pomazání poroste. To se nestalo v Mém životě,
když jsem chodil po zemi, ale stalo se to v Mém životě, když jsem byl na kříži, kde jsem veřejně zkazil
knížatstva a mocnosti (Kol 2,15). Ukazuji vám pravdu, která způsobí, že budete přemáhat, že budete
mít moc nad tím zlým, pravdu, která vás osvobodí i ty kolem vás.
Máte také poznat společenství Mých utrpení. Není jiná cesta, kterou byste mohli dojít účasti na této nebeské
slávě a vládnout se Mnou. „A trpíme-li, budeme také spolu s ním kralovat“ (2. Tim 2,12). Toužím,
aby se tyto pravdy staly ve vás realitou. Když je zachováte, vysvobodíte mnohé, kteří jsou
v otroctví.
Budete mít zjevení o těch, kteří jsou v temnosti, a budete mít klíče k vysvobození zajatců. Mnozí touží
vysvobozovat, ale nemají klíče. Na kříži budete ustavičně poznávat moc Mého vzkříšení, abyste mohli
mít účast i na Mé slávě. Pokud jste ochotni chodit se Mnou a radovat se v utrpeních, budete účastníky
Mé slávy. Hleďte na Mne, protože potřebujete mít moc přemáhat toho zlého a otroctví v životech jiných
lidí.
Pokud se budete skutečně sami soudit, nebudete souzeni (1. Kor 11,31). Když hledáte Moji tvář a toužíte
být Mnou očišťováni ve vší pravdě a upřímnosti srdce, budu vás soudit v skrytém místě a věci, které
jsou v skrytém místě vašeho srdce, nebudou zjeveny jiným.
Budu to činit v skrytosti a žádný člověk to nepozná. A zahanbení, které bude vidět na mnohých tvářích,
nebude vidět na vaši tváři. Proto vás poučuji v lásce a milosrdenství, a proto jsem řekl, že když člověk
soudí sám sebe, nebude souzen. Nechci, aby hanba mých lidí byla viděna všemi ostatními. Ale jak mohu
soudit svět, když nejprve nesoudím svůj vlastní dům? Naslouchejte těmto věcem, které vám sděluji.
Pokud Mi nebudete naslouchat, vaše hanba bude zjevena všem.
Boží část a naše část
V Mém životě na zemi na Mně spočívalo veliké pomazání. Přesto, pokušení byla veliká ze všech stran,
jednou tím, jindy jiným způsobem. Nejprve Mi byla nabídnuta sláva zemských království a pak Mi zlořečili
a pronásledovali Mne. Mým lidem bude dána velká sláva, avšak i pokušení ze všech stran bude
zesíleno.
Nemyslete si, že se slávou nepřijdou žádná pokušení a pronásledování. Sláva Mé církve bude veliká,
ale také bude velké pokušení od zlého, aby odvrátil Mé lidi od Mých cest. Já vás varuji, že až bude zjevena
sláva, pokušení bude tak velké, že nakonec velmi málo těch, kteří začali, také dokončí. Nejdříve
jim bude nabídnut velký světský majetek a potom zlořečení a nedůvěra.
Přemýšlejte o vašem Pánu, že jak chodil On, tak tomu bude i s vámi. Bude potřeba velikého chtění.
Někdy každý povstane proti vám, prostě proto, aby vás odvrátil od směru, který jsem vám uložil. Je o
Mně psáno, že „proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, abych šel směrem, který pro
Mne Otec stanovil.“ (Iz 50,7).
Jestliže chcete dokončit směr, který vám určil Pán, budete muset nastavit tvář jako křemen a s velkou
odhodlaností jít směrem, který vám byl určen. Mnozí z vašich milovaných a z těch, kdo jdou s vámi,
vás budou přemlouvat, a pokoušet se vás odvrátit od určeného směru. Budou k vám mluvit mnohými
4
slovy, která se budou zdát správná v přirozené oblasti. Cožpak Kristus nekáral Petra, který by Jej jinak
odvrátil od směru, který připravil Bůh? (Mat 16,22-23)
Porozumějte těmto dvěma věcem a vážně o nich přemýšlejte: Pronásledování a temnota mají být stejně
veliké jako sláva, aby se pokusily odvrátit vyvolené a pomazané od cesty, kterou jim určil Pán. Mnozí
začnou, ale nemnozí budou schopni dokončit, kvůli velikosti milosti, která bude potřeba k vytrvání až
do konce. Pokušení a pronásledování vašeho Pána byla nepřetržitá.
Byl pokoušen od satana mnohými způsoby během celého svého života a dokonce i na kříži, kdy bezbožníci
křičeli: „Jsi-li Kristus, sestup s kříže.“ Nemyslete si, že bude nějaká doba bez pronásledování,
protože to tak bude od doby vašeho pomazání, přes těžkosti a velké pronásledování až do konce. Pán
vás musí připravit, abyste byli vítězi ve všech věcech, abyste byli schopni dokončit. Pronásledování
bude narůstat, tak jak bude narůstat pomazání.
Pán Bůh povede svůj lid po cestách soudu a spravedlnosti a přivede je na místo, které pro ně vybral.
Pán vybral pro své lidi místo spravedlnosti a svatosti, kde bude přebývat s nimi a všichni, které Pán vede,
budou přivedeni na toto svaté místo, protože Pán má potěšení přebývat ve svém lidu a projevovat se
prostřednictvím svého lidu.
Pánova svatost bude projevena skrze Jeho lid. Dovolte Pánu, aby vás vedl na těžká místa. On vedl svůj
starodávný lid místy, kde žádný člověk nebydlel, kudy žádný člověk neprošel – na místo velikého nebezpečí
a stínu smrti. Pán skutečně povede svůj lid takovými místy, a přesto je nakonec dovede na místo
veliké slávy. Porozumějte, že cesta ke slávě je plná velkého nebezpečí a mnozí odpadnou nalevo nebo
napravo, mnozí se utáboří na nižší úrovni, ale Pán má místo svatosti a v jeho lidu žádná nečistota
neobstojí.
Vložte svoji důvěru v Něho a On vás přivede na místo svatosti. On touží uvést své lidi do veliké slávy,
jaká ještě nikdy nebyla zjevena. To Pán učiní pro ty, kdo složili svoji důvěru v Něm. Je to místo temnosti
a velkého nebezpečí, které odděluje Jeho lid, kde se Pán mezi nimi bude procházet. On je bude
chránit před hlasy, které by je odvrátily od Jeho cesty.
On je převede přes místa temnoty a vyvede přes falešné cesty ven, do světla Jeho slávy. On se bude velice
radovat ze svých milovaných a způsobí, abyste byli naplněni nevypravitelnou radostí. On touží vést
svůj lid na nové místo milosti a slávy, kde On skutečně bude přebývat mezi nimi. Vložte svoji naději
v Něho a On vás jistě uvede na toto nové místo.
Nebojte se dnů, které přicházejí, ale mějte pravou bázeň, abyste chodili tak, abyste se líbili Pánu. Já
v této době uspořádávám a vystrojuji Moji církev, aby skutečně byla čistá, bez poskvrny a bez vrásky.
Já budu v Mých milovaných dělat dílo, jaké nebylo vidět od založení světa. Ukázal jsem ti tyto věci, že
máš pilně hledat Pána celým svým srdcem, a že máš být ochráncem Jeho lidí.
Neběhejte od jednoho ke druhému, protože Pán to zařídil tak, že spasení je v Něm, pouze v Něm. Neobracej
se k tomuto pastýři, nebo k tamtomu, protože na zemi přijde veliké rozptýlení. Proto hleď
k Němu, protože Jedině On ti dá jasno v těchto věcech. Nehleď sem ani tam, protože prameny, které
kdysi měly vodu, už ji mít nebudou. Ale pokud budeš pilně hledat Jeho, On zvětší tvoji sílu a tvoji víru,
On tě může připravit pro dobu, která přichází.
Pravdy, které jsem vám zjevil, se musí stát součástí vás samých, nejenom nějakým zážitkem, ale částí
vaší přirozenosti. Copak není psáno, že požaduji pravdu v skrytých (vnitřních, tajných) místech? Je to
Pánova pravda, vyjádřená celou vaší bytostí a ta vás udrží. Mnozí budou okoušet pravdu, ale pravda se
musí stát součástí vás, vašeho života.
Když se na vás dívají muži a ženy, oni nechtějí jenom slyšet hlas, ale vidět vyjádření pravdy. Mnozí
budou poraženi, protože nejsou stálí v Mých cestách a protože nedovolili, aby se pravda stala součástí
jich samotných. Ukazuji vám tyto pravdy, abyste mohli být připraveni, všechno vykonali a stáli. (Ef
6,13)
Autor: Stanley Frodsham – A Solemn Prophetic Warning

    TOPlist