Žena a porodní bolesti (S.K.)

 
“Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení, budou hladomory [a nepokoje]. To bude začátek porodních bolestí.” (Mar 13:8, CSP)
“20. Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; vy budete zarmouceni, ale váš zármutek se změní v radost. 21. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. 22. Tak i vy nyní máte zármutek; opět vás však uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme.” (Jan 16:20-22, CSP)
 
“18. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, ⌈že je těhotná⌉ z Ducha Svatého. 19. Její muž Josef byl ⌈spravedlivý, ale nechtěl⌉ ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně.” (Mat 1:18-19, CSP)
 
“Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.” (Mat 1:20, CSP)
 
“1. „Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. 2. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. 3. Pošetilé vzaly [své] lampy, ale nevzaly s sebou olej. 4. Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. 5. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. 6. Uprostřed noci se však ozval křik: Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc! 7. Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. 8. Pošetilé řekly rozumným: Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají! 9. Ale rozumné odpověděly: Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si! 10. Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. 11. Později přišly i ostatní panny a říkaly: Pane, pane, otevři nám! 12. Ale on odpověděl: Amen, pravím vám, neznám vás.” (Mat 25:1-12, CSP)
“Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“” (Mat 25:13, CSP)
 
***********************************************************************************************************************************************
Kdo má porodní bolesti? 
Žena jež v sobě nosí Plod Ducha Svatého.. 
Zažívá strasti, nepohodlí, únavu i stres.. To, co prožívá, ví jen ona sama.. Okolí mnohdy ani neví, že nosí, čeká Nový Život.. Svět jde dál a ani neví co se děje.. 
Moudrá panna má olej v sobě, doplňuje se, roste v ní tím víc, čím více se blíží den příchodu/porodu, narození Božího Království.. 
Bláznivá panna je však "pustá" bez plodu.. Možná, že i byla těhotná, ale těhotenství se přerušilo, neuváženým, ledabylým životem.. Potratila svůj plod.. Ona již nemá porodní bolesti, žije jako tento svět a ani netuší, že je už ČAS.. Ježíš Přichází a ona nemá Olej, nemá v sobě Ten Život, který teď již nejde rychle nabýt, "koupit".. Nehlídala si svůj Poklad.. Moudrá panna svým těhotenstvím proměňovala svůj život.. Aby dítě/plod ochránila musela spoustu věcí změnit.. Některé věci už nemohla dělat ani jíst to, na co měla předtím chuť.. 
Musela změnit/upravit i duchovní jídelníček.. Některé věci jí přestaly chutnat a začala zdravěji jíst, opatrněji se pohybovat.. To vše pro dítě, které se brzy narodí..
 
 

    TOPlist